بهبود رشد جنینهای رویشی مارچوبه اکتاپلوئید در شرایط اسمزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی کشاورزی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه گیلان،رشت ،ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 گروه باغبانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/iuvs.2021.533888.1169

چکیده

جنین‏زایی رویشی تکنیکی است که در آن ساختارهای دوقطبی، از سلول سوماتیک احیا می‏شود. در طی فرآیند تمایز سلول، ریز‏نمونه به محرک‌های درون‌زا پاسخ می‌دهد. در پژوهش حاضر بررسی تاثیر شرایط اسمزی بر تعداد جنین، سرعت رشد نسبی جنین، رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین جنین‏های رویشی مارچوبه اکتاپلوئید مورد بررسی قرار گرفته است. برای القای جنین رویشی از محیط کشت مایع B5 حاوی 2 میلی‏گرم بر لیتر2,4-D استفاده شد و در ادامه از ساکارز با دو غلظت 40 و60 گرم در لیتر، پلی‏اتیلن‏گلایکول با سه غلظت 30،15 و 60 گرم در لیتر، آبسیزیک‏اسید 5 و 10 مایکرومولار و 4 و 6 دسی‌زیمنس شوری با کاربرد نمک سدیم‏کلرید برای اعمال تنش اسمزی بر جنین‏های رویشی مارچوبه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بالاترین تعداد جنین کروی (16/3 عدد) مربوط به تیمار PEG60 گرم بود که از لحاظ آماری با تیمار 6 دسی‌زیمنس کلرید‏سدیم (16/2 عدد) تفاوت معنی‏داری نداشت. بالاترین تعداد جنین دوقطبی (16/13 عدد) مربوط به تیمار 6 دسی‌زیمنس کلرید‏سدیم بود. بعد از آن PEG60 گرم با 16/6 عدد بیشترین تعداد جنین دوقطبی را نشان داد. بالاترین سرعت رشد نسبی جنین در تیمارهای PEG 15 گرم (37/11 میلی‌گرم در روز) و 4 دسی‌زیمنس کلرید‏سدیم (23/11 میلی‌گرم در روز) مشاهده شد. کمترین سرعت رشد نسبی جنین در 10 میکرومولار آبسزیک‏اسید (47/3 میلی‌گرم در روز) ثبت شد. بر اساس نتایج مقایسه میانگین بیشترین میزان کلروفیل a (077/0میلی‌گرم بر وزن‏تر) مربوط به تیمار60 PEG گرم و کمترین میزان آن (028/0 میلی‌گرم بر وزن‏تر) مربوط به تیمار ساکارز 60 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the growth of octoploid asparagus embryos under osmotic conditions

نویسندگان [English]

  • Aghileh Lotfi 1
  • Yousef Hamidoghli 2
  • Seyyed Javad Mousavizadeh 3
1 Agricultural engineering, Agriculture, university of Guilan, Rasht,Iran
2 Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Sciences, Uni. of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Horticultural Sciences, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Embryogenesis is a technique in which bipolar structures are formed from somatic cells. During the cell differentiation process, the explant responds to endogenous stimuli and, as a result, directs the cell program. In the present study, the effect of osmotic conditions was investigated on embryo number, relative growth rate, photosynthetic pigments and proline of octoploid asparagus embryogenesis. B5 liquid medium containing 2 mgL-1 2,4-D was used For induction of embryogenesis. Sucrose with two concentrations of 40 and 60 gL-1, polyethylene glycol (PEG) with three concentrations of 30, 15 and 60 gL-1, abscisic acid (ABA) of 5 and 10 μM, 4 and 6dS of salinity using NaCl were used to apply osmotic stress to asparagus embryos. According to the results, the highest number of spherical embryos (3.16) was related to PEG60 g, which was not statistically significantly different from 6 dS NaCl (2.16). The highest number of bipolar embryos (13.16) was related to 6 dS NaCl. PEG 60 g with 6.16 showed the highest number of bipolar embryos. The highest relative growth rate was observed in PEG 15 g (11.37 mg/day) and 4 dS of NaCl (11.23 mg/day). The lowest relative growth rate was recorded in 10 μM ABA (3.47 mg/day). Based on the comparison results, the highest mean of chlorophyll a (0.077 mg/FW) was related to 60 g PEG and the lowest (0.028 mg/FW) was related to sucrose 60 g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Octoploid asparagus
  • Chlorophyll
  • Carotenoids
  • Anthocyanins