ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد در لاین‏های پیشرفته بادمجان‏های قلمی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 محقق بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس،

3 محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

4 مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج،

10.22034/iuvs.2021.531273.1163

چکیده

به‏منظور بررسی سازگاری و پایداری لاین‏های بادمجان‏های قلمی کشور آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار و به مدت 2 سال در پنج منطقه کشور شامل کرج، نیشابور، میناب، ارومیه و ورامین انجام شد. در این پروژه 8 لاین پیشرفته بادمجان قلمی کشور شامل لاین‏های N12، N61، Y3، Y9، SH2، SH12، V44 و B29 به همراه سه شاهد لانگ پرپل، توده قلمی ورامین و توده چاه بلند نیشابور در آزمایشات سازگاری و پایداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه مرکب داده ها حاکی از معنی دار شدن اثر سال، مکان و تیمار و همچنین اثرات متقابل سال در مکان، مکان در واریته، و سال در مکان در واریته در سطح احتمال 1% بود. نتایج نشان داد که در بین مناطق تحت آزمایش، منطقه نیشابور با میانگین عملکرد 56/60 تن در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد. از میان لاین‏های مورد مطالعه نیز لاین‏های Y6 و SH2 به ترتیب با میانگین عملکرد 4/55 و 78/54 تن در هکتار بیشترین عملکرد را دارا بودند. تجزیه خوشه‏ای ارقام را در سه گـروه قـرار داد. با توجه به نتایج تجزیه پایداری به روش AMMI لاین‏های N12، N61، V44، SH12 و Y3 به عنوان لاین‏های با پایداری عمومی و میانگین عملکرد مناسب قابل توصیه برای تمامی مناطق کشور می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of stability and compatibility of yield in advanced lines of Iranian long eggplants

نویسندگان [English]

  • mahmoud Bagheri 1
  • Hamed Hassanzadeh Khankahdani 2
  • Zeynab Anafjeh 3
  • Karim Arab-Salmani 4
1 Assistant Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute, Agricultural Education and Promotion Research Organization, Karaj, Iran.
2 Researcher of Horticulture Crops Research Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandar Abbas, Iran
3 Researcher of Seed and Plant Improvement Department, Research and Education Center of Agricultural and Natural Resources of Khuzestan, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran.
4 Instructor of Seed and Plant Improvement Department, Research and Education Center of Agricultural and Natural Resources of Tehran, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Varamin, Iran.
چکیده [English]

In order to evaluate the compatibility and stability of the Iran eggplant lines, an experiment was conducted in a randomized complete block design with 3 replications and for 2 years in five regions of the country including Karaj, Neishabour, Minab, Urmia and Varamin. In this project, 8 advanced eggplant lines of the country, including lines N12, N61, Y3, Y9, SH2, SH12, V44 and B29, Were located with three longpril controls, Long Varamin and Chahbaland Neishabour long well mass were evaluated in compatibility and stability tests. Combined data analysis showed that the effect of year, place and treatment was significant, as well as the interactions of year in place, place in variety, and year in place in variety at the level of 1% probability. The results showed that among the tested areas, Neishabour with the average yield of 60.56 tons per hectare had the highest yield. Among the studied lines, Y6 and SH2 lines had the highest yield with an average yield of 55.4 and 54.78 tons per hectare, respectively. According to the results of stability analysis by AMMI method, lines N12, N61, V44, SH12 and Y3 are recommended as lines with general stability and average suitable performance for all regions of the Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AMMI
  • Clustering
  • Stability decomposition
  • Yield