اثر کائولین بر تحمل به تنش خشکی و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه فلفل دلمه (Capsicum annuum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22034/iuvs.2020.137652.1122

چکیده

تنش خشکی به‌عنوان یک عامل محدودکننده غیرزیستی، رشد و بهره‌وری گیاهان را در سراسر جهان محدود می‌کند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات کاربرد خارجی کائولین بر رشد، عملکرد و پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه فلفل شیرین تحت شرایط تنش خشکی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام شد. عامل اول غلظت کائولین با سه سطح (0، 5/2 و 5 درصد) و عامل دوم دور آبیاری شامل دو، چهار و شش روز یک‌بار بودند. نتایج نشان داد که با افزایش دور آبیاری عملکرد کل، پارامترهای رشدی و مقدار کلروفیل کاهش و محتوای پرولین، مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان کاتالاز و پراکسیداز افزایش یافت. تیمار کائولین پارامترهای رشدی، عملکرد کل و مقدار کلروفیل گیاه فلفل تحت تنش خشکی را بهبود بخشید و محافظت قابل‌توجهی در برابر تنش خشکی ایجاد کرد. علاوه بر این، کائولین بکار رفته تجمع مالون دی آلدهید را کاهش داد که با افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در ارتباط بود. به‌طورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد که می‌توان از محلول‌پاشی کائولین (به‌ویژه غلظت 5/2 درصد) برای محافظت از گیاهان فلفل در برابر اثرات سوء تنش خشکی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of kaolin on drought stress tolerance and some physiological responses of bell pepper (Capsicum annuum L.)

نویسندگان [English]

  • ّFardin Ghanbari 1
  • Javad Erfani Moghadam 2
  • Milad Cheraghi 2
1 Dep. of Horticultural Science, Faculty of Horticulture, Ilam University
2 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

Drought stress is considered to be an important abiotic constraint, limiting plant growth and productivity worldwide. The aim of the present experiment was to investigate the effects of exogenous application of kaolin on growth, yield and physiological responses of sweet pepper plants under drought stress. The experiment was conducted in a factorial experiment based on randomized complete block design in three replicates at the Faculty of Agriculture of Ilam University in 2019. The first factor included three concentrations of kaolin (0, 2.5 and 5%) and the second factor included three irrigation intervals (2, 4 and 6 days).The results showed that total yield, growth parameters and chlorophyll content decreased while proline, Malondialdehyde and antioxidant enzymes activities increased with increasing level of water stress. Kaolin treatment improved growth parameters, total yield and chlorophyll content of pepper plant subjected to drought stress and provided significant protection against drought stress. Moreover, kaolin decreased the malondialdehyde accumulation, which was correlated with the increased activities of antioxidant enzymes. In general, the results indicate that foliar application of kaolin (especially 2.5%), could be effectively used to protect pepper’s plants from the adverse effects of drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Irrigation. Proline
  • Drought
  • malondialdehyde
  • Foliar application