تاثیر غلظت‌های مختلف سیلیکات پتاسیم بر زیست توده، عملکرد و توزیع سیلیسیم در گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کارایی انتقال عنصر به بخش‌های هوایی و نحوه توزیع آن در اندام‌های مختلف هنوز محل بحث است. در این پژوهش میزان جذب و انتقال سیلیسیم در گوجه‌فرنگی با آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار (شامل صفر، 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900 و 1000 میلی‌گرم در لیتر سیلیسیم از منبع K2SiO3) و در چهار تکرار، به‌صورت گلدانی ارزیابی شد. بعد از ظاهر شدن اولین گل، تیمار کودآبیاری سیلیکات پتاسیم به فاصله هر 10 روز یکبار به تعداد هشت دفعه اعمال گردید. براساس نتایج به‌دست آمده تیمار 300 و 600 میلی‌گرم بر لیتر سبب افزایش وزن تر برگ‌های پیر و وزن تر ساقه شد. همچنین تیمارهای 600، 700، 800 و 900 میلی‌گرم بر لیتر سبب افزایش درصد ماده خشک و بیوماس خشک میوه گردید. از نظر عملکرد بوته، دو غلظت 500 و 600 میلی‌گرم بر لیتر حداکثر مقدار را داشتند (79/133 درصد افزایش نسبت به شاهد) و بیشترین تعداد میوه در بوته نیز در تیمار 600 میلی‌گرم بر لیتر بدست آمد (89/188 درصد افزایش نسبت به شاهد). کودآبیاری سیلیسیم با غلظت 600 میلی‌گرم بر لیتر به‌طور معنی‌داری سبب افزایش میزان سیلیسیم کل گیاه و سیلیسیم موجود در برگ‌های پیر شد. نحوه توزیع سیلیسیم در گوجه فرنگی نیز نشان داد که 09/73 درصد از سیلیسیم جذب شده توسط گیاه گوجه فرنگی در میوه آن تجمع یافت و بعد از آن ساقه گیاه، برگ‎ها و ریشه به ترتیب با 49/11، 81/13 و 61/1 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of various concentration of potassium silicate on biomass, yield and silicone distribution in tomato plants

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shokri Fomeshkenari 1
 • Kamran Ghasemi 2
 • Seyed Mostafa Emadi 3
1 Department of Horticultural Sciences and Engineering, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Horticultural Sciences and Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
3 Department of Soil Sciences, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Results and discission: Based on obtained results, treatments of 300 and 600 mg/l caused increment of fresh weight of old leaves and stem. Also, silicon in 600, 700, 800, and 900 mg/l led to more dry matter and dry biomass of fruit. Two treatments of 500 and 600 mg/l preduced the highest yield per plant but the highest frut number was seen in 600 mg/l treatment. Positive effect of silicon on yield of different crops was frequently reported (Liang et al., 2015). Silicon fertigation in 600 mg/l concentration contributed to more silicon content in old keaves and totall plant significantly. Recently, it was reported that silicon accumulation in old leaves is more than young once (Mvondo-She and Marais, 2019). Distribution module of silicon in tomato plant showed 73.09% of uptook silicon accumulated in fruits and after that stem, leaves and root placed in lower levels with 11.49, 13.81 and 1.61% respectively.
Conclusion: Overall, as silicon fertigation of 600 mg/l caused more vegetative growth, yield and fruit number, this concentration can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • silica
 • nutrition
 • translocation
 • element accmulation
 • تاریخ دریافت: 09 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401