مقایسه اثر دو عصاره ی متانولی و استونی برگ گوجه فرنگی روی زنبورBracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد تبریز

چکیده

استفاده از عصاره‌های گیاهی برای کنترل آفات کشاورزی اهمیت زیادی دارد. عصاره‌های گیاهی می‌توانند جایگزین مناسبی برای حشره‌کش‌‌های رایج امروزی باشند. اگر ترکیبات گیاهی علاوه بر مؤثر بودن علیه آفت، برای دشمنان طبیعی هم ایمن باشند، بسیار کارآمدتر خواهند بود. زنبور (Hym.:Braconidae) Bracon hebetor یکی از عوامل مهم کنترل بیولوژیک می‌باشد. در این تحقیق اثرات سوء احتمالی عصاره‌های متانولی و استونی برگ گیاه گوجه-فرنگی روی برخی از فراسنجه‌های زیستی زنبور B. hebetor در شرایط آزمایشگاهی (دمای1± 26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی گردید. آزمایش در مهرماه 1397 در آزمایشگاه حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار انجام شد. زنبورهای بالغ ماده در معرض غلظت LC25 عصاره‌ها قرار گرفته و فراسنجه‌های زیستی زنبورهای زنده مانده مطالعه گردید. نتایج این بررسی نشان داد طولانی‌ترین مدت طول عمر (‌12/19 روز) و بیشترین مقدار باروری در تیمار با عصاره‌ی متانولی( 67/26 تخم) بدست آمد. بین تیمارهای دو عصاره از نظر نسیت جنسی اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. میزان نرزایی‌ در تیمار استون (‌57/0) به طور معنی داری کمتر از میزان آن در تیمار متانولی (‌94/0) بود. امید به زندگی در تیمار استونی به طور معنی‌داری کمتر از تیمار متانولی و شاهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره‌ها اثر معنی‌دار و متفاوت روی ویژگی‌های زیستی زنبور B. hebetor داشت. لذا بررسی اثرات عصاره‌ها روی رفتار و زیست-شناسی دشمنان طبیعی قبل از استفاده از آن‌ها در برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative effects of two methanolic and acetonic extracts of tomato leaf on Bracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)

نویسنده [English]

  • manizheh jamshidi
Islamic azad univercity
چکیده [English]

Introduction: The use of plant extracts is important in integrated pest management programs. Extract is a solution containing all useful plant substance including tannins, mosilajs and essences. Plant extracts can be alternatives for today’s pesticides. If these plant compounds to be safe for natural enemies in addition to be effectiveness against pests, they will be efficient Bracon hebetor say. bee is one of the most important biological control factors which can be effective in controlling larvae of many moths. Materials and Methods: In this research, the effects of acetonic and methanolic extracts of tomato leaf were studied on some biological parameters of B. hebetor under laboratory conditions (26±1ºC; 60±5% R.H., L16:D8) The experiment was done based on a complete randomized design with five replicates at Tabriz Azad University Iran, during 2018. To assess the sublethal effects of the extracts, the adult wasps were exposed to an LC25 of the extracts of tomato fruit and then demographic parameters of live wasps were studied and compared to control. Results and Discussion: The results obtained in this study revealed that the highest adult longevity (19.12 day) and fertility rate (26.67egg) were occurred in methanolic treatment. Differences between two treatments in sex ratio was significant. In acetonic treatment (0.57) it was lower than methanolic (0.94) treatment. The life expectancy of wasps, was significantly lower than control and methanolic treatment. In conclusion, our results detected that the diverse of extracts had different effects on biological parameters of B. hebetor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated pest management
  • Life table
  • Parasitoid wasp
  • Plant extract
  • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401