بررسی استفاده از ویناس به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی گیاه خیار (Cucumis sativus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران

2 گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان، خراسان شمالی، ایران

چکیده

ویناس یکی از محصولات جانبی شرکت‌های تولید کننده الکل است که از ملاس به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند. امروزه امکان استفاده از این ماده در غلظت پایین به عنوان کود آلی در کشاورزی مطرح شده است. در این راستا، این آزمایش با هدف بررسی استفاده از ویناس به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی گیاه خیار (Cucumis sativus L.) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل استفاده از ویناس رقیق شده، کود هوگلند، ترکیب کود هوگلند و ویناس رقیق شده در غلظت کامل و ترکیب کود هوگلند و ویناس رقیق شده در غلظت نصف بود. نتایج نشان داد استفاده از ویناس به تنهایی به عنوان کود آلی در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایش منجر به کاهش اکثر پارامترهای مورد ارزیابی گردید. استفاده از ویناس به همراه محلول غذایی هوگلند توانست صفات رشدی گیاه همچون وزن تر و خشک برگ، سطح برگ و میزان کلروفیل کل را بهبود بخشد. تفاوت معنی‌داری بین تیمار استفاده از محلول غذایی هوگلند به تنهایی و تیمار ترکیب محلول غذایی هوگلند با ویناس مشاهده نشد، لذا به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید، کود ترکیبی محلول غذایی هوگلند به همراه ویناس قابلیت جایگزینی با محلول غذایی هوگلند را خواهد داشت. به طور کلی، استفاده از ویناس در ترکیب با محلول غذایی هوگلند به عنوان کود آلی، در مرحله رشد رویشی در گیاه خیار توصیه می‌شود؛ در مقابل با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مشخص گردید که استفاده از ویناس به تنهایی به عنوان کود آلی در این گیاه قابل توصیه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of using vinasse as fertigation on growth traits of cucumber (Cucumis sativus L.)

نویسندگان [English]

 • Ahmad Sharifi 1
 • Najme Gord Noshahri 2
 • Mohammad Zare Mehrjerdi 3
 • Maryam Ameri 2
 • Mohsen Seyedabadi 2
 • Mahdiyeh Kharrazi 1
1 Horticultural Plants Biotechnology department, Industrial Biotechnology Institute, ACECR- Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2 Industrial Microbial Biotechnology department, Industrial Biotechnology Institute, ACECR- Mashhad Branch, Mashhad, Iran
3 Higher Education Complex of Shirvan, 9468194477 Shirvan, Iran
چکیده [English]

Vinasse is one of the by-products of alcohol and yeast companies that use molasses as a raw material. Today, the possibility of using this substance in low concentrations as organic fertilizer in agriculture has been proposed. In this regard, this experiment was conducted with the aim of investigating the use of vinasse as irrigation fertilizer on the growth traits of cucumber (Cucumis sativus L.) in a completely randomized design with four replications. Experimental treatments included 1) hogland fertilizer, 2) diluted vinasse, 3) hogland fertilizer + diluted vinasse, 4) ½ hogland fertilizer + ½ diluted vinasse. Morphophysiological traits were measured at the end of the experiment and 7 weeks after the start of treatments. According to the results of this experiment, it was determined that vinasse is not able to meet the nutritional needs of the cucumber plant. The use of hogland fertilizer + diluted vinasse improves the growth traits of the plant such as leaf number, root fresh weight, root dry weight, leaf dry weight and leaf area. The use of diluted vinasse reduced the chlorophyll content and increased the proline. In general, vinasse is not a complete fertilizer because of the low nitrogen content. So it needs to be combined with other nitrogen fertilizers. However, this fertilizer can be used in the reproductive growth stage when the plant needs lower amounts of nitrogen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morphological traits
 • Nutrition
 • Organic matter
 • Physiological traits
 • Vinasse
 • تاریخ دریافت: 28 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401