بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

3 محقق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

4 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به‌منظور دستیابی به ارقام پُرمحصول لوبیا سبز واجد کیفیت بالا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سه منطقه کرج، ساری و زرقان طی دو سال انجام شد. تعداد هشت لاین به‌همراه ارقام تجاری سانری و والنتینو از نظر صفات زراعی و عملکرد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفت عملکرد غلاف سبز نشان داد که اثر سال و مکان معنی‌دار نبود اما برهمکنش سال × مکان، ژنوتیپ × سال، ژنوتیپ × مکان و ژنوتیپ × سال × مکان معنی‌دار بود. ژنوتیپ‌ها نیز از نظر عملکرد غلاف سبز اختلاف آماری معنی‌دار داشتند. مقایسه میانگین عملکرد غلاف سبز در مناطق طی دو سال نشان داد که لاین KS940144 بیشترین وزن غلاف در واحد سطح و تعداد غلاف در بوته را داشت. در هر سه منطقه کرج، ساری و زرقان، بیشترین و.زن غلاف سبز مربوط به لاین KS940144 بود. تجزیه پایداری عملکرد به روش ناپارامتری رتبه نشان داد که لاین‌های KS940144 و KS10071 پایدارترین لاین‌ها بودند. در مجموع، با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در مناطق مورد بررسی طی دو سال، تجزیه پایداری عملکرد غلاف سبز و نیز با درنظرگرفتن صفت مهم بازارپسندی، لاین‌های KS10008، KS10071، KS940102 و KS940144 به‌عنوان لاین-های برتر انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of compatibility and yield stability of green bean (Phaseolus vulgaris L.) lines

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Ghanbari 1
 • Ramazan Sarparast 2
 • Amir Tavassoli 3
 • Rahim Ahmadvand 4
1 Associate Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research and Education Center of Mazandaran Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran
3 Researcher, Agriculture and Natural Resources Research and Education Center of Fars Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
4 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

To obtain high-yielding cultivars with high quality, an experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in three regions: Karaj, Sari and Zarghan over two years (2017-2018). Eight lines of green beans (Phaseolus vulgaris L.) were compared with the commercial cultivars Sunray and Valentino. Phenological traits, number of pods per plant and green pod yield of each treatment were evaluated. The results of combined analysis of variance of green pod yield in three regions showed that the effect of year and location was not significant, but the interaction of year × location, genotype × year, genotype × location and genotype × year × location were significant. Also, the results showed that the genotypes were significantly different in the green pod yield. The comparison of average yield of green pods showed that KS940144 line had the highest pod weight per unit area. The highest and lowest weight of green pods belonged to KS940144 and KS10072 lines in Karaj, respectively. In Sari, the highest and lowest green pod weight belonged to KS940144 and Valentino and in Zarghan, the highest and lowest green pod weight belonged to KS940144 and KS10072 lines, respectively. Yield stability analysis by non-parametric ranking method showed that KS940144 and KS10071 lines were the most stable lines. In general, according to the results obtained in the regions, the stability analysis of green pod yield and also considering the important trait of marketing, KS10008, KS10071, KS940102 and KS940144 were selected as the superior lines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beans
 • Green pods
 • Line
 • Yield
 • تاریخ دریافت: 28 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401