بررسی تاثیر اسانس آویشن دنایی، فوزتیل آلومینیوم و مانکوزب- متالاکسیل در کنترل بیماری پوسیدگی طوقۀ خیار در اثر بیمارگر Phytophthora sp. با استفاده از دو روش تحلیل پارامتریک و تجزیه واریانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی

چکیده

خیار گلخانه‌ای یک محصول با اهمیت اقتصادی بالا در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران است. در این مطالعه بررسی تأثیرات ضد قارچی اسانس آویشن دنایی و دو قارچکش فوزتیل‌آلومنیوم و متالاکسیل- مانکوزب برای کنترل بیماری بوته‌میری گیاه خیار گلخانه‌ای ناشی از شبه قارچ Phytophthora sp. بررسی شد. در آزمون اختلاط سه عامل (اسانس آویشن دنایی و دو قارچکش فوزتیل‌آلومنیوم و متالاکسیل- مانکوزب) جهت آزمون آزمایشگاهی استفاده شد؛ و آزمون‌های گلخانه‌ای شامل آزمون بیماری زایی، بررسی تیمارهای مذکور بر روی علایم بیماری ناشی از شبه قارچ Phytophthora sp. بود. نتایج نشان داد، از بین پنج جدایۀ شبه قارچ مورد بررسی در این تحقیق، جدایههای P1 و P5 میزان بیماری بیشتری (به ترتیب 52/78 و 68/62 درصد) نسبت به جدایههای دیگر ایجاد کردند.در آزمون تأثیر تیمارهای مختلف در جلوگیری از رشد میسلیومی شبه قارچ بیمارگر، غلظت 60 پی‌پی‌ام قارچکش متالاکسیل- مانکوزب با میزان 32/96 درصد بیشترین تأثیر و غلظت پنچ پی‌پی‌ام فوزتیل آلومنیوم با میزان 30/12درصد کمترین تأثیر را نشان داد. در آزمون تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان بیماری ناشی از Phytophthora sp. در گلخانه تیمار قارچکش متالاکسیل- مانکوزب با غلظت 150 پی‌پی‌ام و 60/88 درصد ممانعت از بیمارگر و قارچکش فوزیتل آلومنیوم با غلظت 150 پی‌پی‌ام و 37/79 درصد کاهش میزان بیماری در گلخانه، بهترین تیمارها بودند. نتایج تحلیل پارامتریک نشان داد، با افزایش غلظت اسانس آویشن، میزان رشد بیمارگر و همچنین شاخص بیماری در گلخانه کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of thyme essential oil and two fungicides, fosetil aluminum and mancozeb-metalaxyl on the control of cucumber crown phytophthora rot due to Phytophthora sp.

نویسنده [English]

  • jalal Gholamnezhad
faculty
چکیده [English]

Greenhouse cucumber is a product of high economic importance in many countries around the world, including Iran. In this study, the antifungal effects of thyme essential oil and two fungicides Fusetyl aluminum and metalaxyl-mancozeb were investigated to control the disease of greenhouse cucumber caused by Phytophthora. The test of mixing these three factors (thyme essential oil and two fungicides fosetil aluminum and metalaxyl-mancozeb) was used for laboratory tests; And greenhouse tests including pathogenicity test, evaluation of the mentioned treatments on the symptoms of the disease caused by Phytophthora sp. The activity of peroxidase, catalase and phenylalanine ammonialyase was also investigated. The results showed that among the five fungal isolates studied in this study, isolates P1 and P5 caused more disease (78.52 and 62.68%, respectively). In the test of the effect of different treatments in preventing the growth of pathogenic fungal mycelium, a concentration of 60 ppm of metalaxyl-mancozeb fungicide with 96.32% had the highest effect, and a concentration of 5 ppm of fossil aluminum with a rate of 12.30% had the lowest Showed the effect. In the test of the effect of different treatments on the rate of disease caused by Phytophthora sp. In the greenhouse, metalaxyl-mancozeb fungicide treatment with a concentration of 150 ppm and 88.60% inhibition of the pathogen and Fusitel aluminum fungicide with a concentration of 150 ppm and 79.37% reduction of disease in the greenhouse were the best treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crown rot
  • Cucumber
  • Essential oil
  • Thyme
  • Fusitel aluminum
  • تاریخ دریافت: 24 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 26 فروردین 1401