ارزیابی آنتاگونیستی برخی جدایه‌های قارچی روی نماتد ریشه گرهی خیار (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 استادیار گرو.ه گیاهپزشکی-دانشگاه ایلام

3 جهادکشاورزی- ایلام- ایران

چکیده

نماتد عامل ریشه‌گرهی خیار Meloidogyne javanica یکی از مهم‌ترین عوامل خسارت‌زا به این محصول در سراسر جهان می‌باشد. در راستای مهار نماتدهای گیاهی به عنوان یکی از پاتوژن‌های مهم گیاهی، از روش‌های مختلفی از جمله رعایت بهداشت زراعی، آیش و تناوب زراعی، استفاده از ارقام مقاوم، کنترل زیستی و روش‌های شیمیایی استفاده شده که امروزه به علت استفاده بی رویه از سموم کشاورزی شاهد به خطر افتادن سلامت جامعه مصرف کننده و محیط زیست هستیم. در حال حاضرکنترل زیستی به عنوان اساسی‌ترین ارکان مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها می‌تواند تضمین کننده بهبود کیفیت و سلامت محصول و افزایش قابلیت صادرات و همچنین کاهش خطرات و افزایش سلامت جامعه باشد. در این پژوهش، ارزیابی آنتاگونیستی هفت جدایه از پنج جنس قارچی Fusarium solani، Fusarium oxysporum، Fusarium equiseti، Paecilomyces sp.، Trichoderma atroviridae، Ulocladium dauci، Alternaria alternata روی نماتد ریشه گرهی خیار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توانایی تولید آنزیم پروتئاز جدایه های قارچی مذکور ارزیابی گردید. ارزیابی در شرایط آزمایشگاه به صورت محاسبه درصد تخم پارازیته شده در محیط آب‌آگار و همچنین در شرایط گلخانه به صورت بررسی فاکتورهای رشدی خیار تحت تأثیر آنتاگونیستی جدایه‌های قارچی بر نماتد، انجام شد. نتایج به دست آمده از شرایط آزمایشگاه و گلخانه تا حد زیادی همبستگی داشتند و هم‌دیگر را تأیید کردند. نتایج حاصل نشان‌دهنده اثر مثبت جدایه‌های مختلف‌ قارچی در کاهش بیماری‌زایی و خسارت نماتد بود. در نهایت جدایه‌ی Fusarium equiseti به عنوان مؤثرترین جدایه و جدایه ی Fusarium oxysporum به عنوان کم اثرترین قارچ های آنتاگونیست گزارش شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antagonistic Evaluation of Some Fungal isolates on Knot-Producing Nematode in vitro and Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

 • Nasrin Piripour 1
 • Khadijeh Abbasi 2
 • Siamak Beigi 3
1 M. Sc student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Professorof plant protection-Ilam University
3 Agriculture Organization
چکیده [English]

Knot-Producing nematode, Meloidogyne javanica is the most destructive of this crop in the world. In order to control plant nematodes as one of the important plant pathogens, various methods such as, fallow and crop rotation, use of resistant cultivars, biological control and chemical methods are used. Today, due to the excessive use of agricultural pesticides, the health of the consumer community and the environment are endangered. At present, biological control as the most basic pillars of integrated pest and disease management can guarantee the improvement of product quality and health and increase export capacity, as well as reduce risks and increase public health.. In this study has tried to be examined antagonistic ability of seven isolates of five fungal genus including: Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Fusarium equiseti, Paecilomyces sp. , Trichoderma atroviridae, Ulocladium dauci and Alternaria alternata on knot-producing nematode in vitro and greenhouse conditions. The ability of the protease enzyme production of fungal isolates was also evaluated. Evaluation was performed in vitro by calculating the percentage of parasitized eggs and larvae in water-agar and also in the greenhouse by examining the growth factors of cucumber under the antagonistic effect of fungal isolates on nematodes. The results of antagonistic ability of fungal isolates in vitro and greenhouse showed there is good correlation between two conditions. So the results showed a positive effect of the fungal isolates reducing nematode damages. Finally, Fusarium equiseti isolate was reported as the most effective isolate and Fusarium oxysporum isolate as the least effective antagonist fungus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological control
 • Parasitism
 • Water-agar
 • Enzymatic activity
 • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 24 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 خرداد 1401