ارزیابی تاثیر پایه‌های مختلف کدوئیان بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و عملکرد کدو تلخ (.Momordica charantia L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه باغبانی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی

چکیده

در این پژوهش تاثیر پایه‌های مختلف کدوئیان بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی و غذایی کدو تلخ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از پایه‌های تجاری (Marvel, Tetsukabuto, Sentinel) آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه هیدروپونیک گروه مهندسی علوم باغبانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1398 به اجرا درآمد. pH و EC شیره خام و جذب آب به همراه شاخص‌های روز تا تشکیل اولین گل ماده، شکل میوه سبز و رسیده، وزن میوه سبز و رسیده، ماده خشک میوه سبز و رسیده، تعداد میوه در بوته، قطر محل پیوند و قطر پیوندک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از پیوند و پایه باعث افزایش روز تا تشکیل اولین گل ماده، شکل میوه سبز و رسیده، وزن میوه سبز و رسیده، وزن ماده خشک میوه سبز و رسیده، تعداد میوه در بوته و pH و EC شیره خام و جذب آب گردید. بیشترین وزن میوه سبز و رسیده، وزن ماده خشک میوه سبز و رسیده در پایه مارول و کمترین مقدار آن در پایه سنتینل مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان جذب آب در پایه تتسوکابوتو و کمترین آن در پایه سنتینل مشاهده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده پایه‌های مارول و تتسوکابوتو سازگاری بهتری با کدو تلخ داشتند و از نظر شاخص‌های اندازه‌گیری شده تفاوت معنی‌داری با سایر تیمارها را نشان دادند، همچنین پایه سنتینل در اکثر موارد کاهش در شاخص‌های مورفولوژیکی و عملکرد را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different cucurbit rootstocks on some morphological and yield indices of Bitter gourd (Momordica charantia L.)

نویسندگان [English]

 • Kianoush Hassanzadeh 1
 • reza salehi mohammadi 2
 • Mohammad Hossein Mirjalili 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Horticultural Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Horticultural Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Agriculture, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

1. Introduction: Grafting has become an imperative for vegetable production. In study effect of different cucurbit rootstocks on some morphological and yield indices of Bitter gourd.
2. Materials and Method: In order to evaluate the effect of commercial cucurbit rootstocks (Marvel, Tetsukabuto, Sentinel) on qualitative and quantitative Bitter gourd an experiment was carried out in a completely randomized block design under hydroponic with three replicates in the Department of Horticultural Sciences, University of Tehran, Karaj, in greenhouse conditions at 2019. In this experiment, in addition to pH, EC of xylem sap, water absorption and growth indices including day to first female flowering, green and ripe fruit shape, green and ripe fruit weight, dry matter green and ripe fruit weight, number of fruits per plant, graft site diameter, and scion diameter.
3. Results and Discussion: The results showed that rootstocks and grafting caused an increase in first female flowering, green and ripe fruit shape, green and ripe fruit weight, dry matter green and ripe fruit weight, number of fruits per plant, and pH, EC xylem sap, water absorption. The highest weight of green and ripe fruit weight, dry matter green and ripe fruit weight was observed in Marvel rootstock and the lowest was observed in Sentinel rootstock.
4. Conclusion: According to the obtained results, Marvel and Tetsukabuto rootstocks were better compatible with Bitter gourd and showed a significant difference with other treatments in terms of measured indices. Also Sentinel rootstock showed a decrease in morphological and yield indicators in most cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grafting
 • Medicinal plant
 • Sentinel
 • Marvel
 • Tetsukabuto
 • تاریخ دریافت: 05 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 تیر 1401