اثر بستر کشت و کود‌آبیاری بر نشاهای مارچوبه (Asparagus officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و با دو فاکتور ترکیب بستر و کودآبیاری با سه تکرار اجرا شد. بذور مارچوبه در چهار ترکیب بستر که از 50 درصد حجمی از خاک باغچه و ماسه به‌عنوان بستر پایه استفاده شد و با مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری (0 ،10 ،20 و30 درصد حجمی) مخلوط شد. پس از جوانه‌زنی نصف نشاهای هر بستر از طریق کود‌آبیاری حاوی پتاسیم، فسفر و نیتروژن خالص به میزان 50 و100 ،150 گرم در هر مترمکعب آب آبیاری تغذیه شدند. نهایتاً پس از یک دوره تغذیه سه‌ماهه صفات مهم نشاها اندازه‌گیری شدند. نتایج به-دست آمده از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر سطوح کمپوست و کودآبیاری بر صفات ارتفاع ساقه تابستانه، تعداد ساقه تابستانه، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، ضخامت تاج، تعداد جوانه، طول ریشه، تعداد ریشه، حجم ریشه، شاخص کلروفیل، فنل کل، فلاونوئید کل و پتاسیم معنی‌دار شد. نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده کودآبیاری نشان داد که بیشترین میانگین این صفات، تیمار کودآبیاری و کمترین میانگین این صفات، تیمار بدون کودآبیاری حاصل شد. بیشترین میانگین این صفات، با بستر کشت حاوی 30 درصد کمپوست ضایعات شهری و کمترین میانگین این صفات با بستر کشت بدون کمپوست ضایعات شهری حاصل شد. همچنین بیشترین میانگین این صفت مربوط به تیمار کودآبیاری و بستر کشت حاوی 30 درصد کمپوست ضایعات شهری بود. به‌نظر می-رسد با توجه به طولانی بودن دوره تولید نشای مارچوبه توجه به تغذیه نشا از طریق کودآبیاری و غنی کردن بستر کشت می‌تواند به بهبود کیفیت نشاهای تولیدی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of growing media and fertigation on asparagus (Asparagus officinalis L.) seedlings

نویسندگان [English]

 • Mahsa Alizadeh 1
 • jamal- ali olfati 2
 • Amir Sahraroo 1
1 Department of Horticultural sciences, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht
چکیده [English]

The experiment was conducted in a completely randomized design with three replications and with two factors of substrate composition and fertigation in three replications. Asparagus seeds were planted in four different litter compositions that of 50% by volume of garden soil and sand used as a base bed and mixed with different amounts of municipal waste compost (0, 10, 20, 30% ). After germination, half of the seedlings in each bed were fed with fertigation containing nitrogen, potassium, and pure phosphorus per cubic meter of irrigation water. The effect of fertigation and compost level on height, number of summer branch,, fresh weight of the plant,, plant dry weight,, crown thickness, number of buds, root length, number of roots, root volume, chlorophyll index, total phenol, total flavonoids, and potassium were significant. The highest average of these traits was related to fertigation treatment and the lowest average of these traits was obtained without fertigation treatment. The highest average of these traits were obtained from culture medium containing 30% municipal waste compost and the lowest average of these traits was obtained from culture medium containing no municipal waste compost. The highest average of these traits was related to treatment with fertigation and culture medium containing 30% municipal waste compost. It seems that due to the long production period of asparagus seedlings, paying attention to feeding the seedlings through fertigation and enriching the culture medium can help improve the quality of seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asparagus
 • Cultivation
 • fertigation
 • municipal waste compost
 • تاریخ دریافت: 05 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 شهریور 1401