مطالعه اثر کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد و محتوای نیترات اسفناج، نیترات خاک و ارزیابی خطرپذیری آن برای انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات کشت گلخانه‌ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

چکیده

طی یک مطالعه مزرعه‌ای، اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست پسماند شهری (صفر، 10 و 20 تن در هکتار) و نیتروژن (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد محصول اسفناج، محتوای نیترات خاک و محصول با طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل بررسی گردید. بیشترین عملکرد محصول تازه اسفناج به میزان 3/67 تن در هکتار از کاربرد 10 تن در هکتار کمپوست پسماند شهری همراه با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل می‌گردد. غلظت نیترات در محصول و خاک با افزایش میزان مصرف کمپوست پسماند شهری و نیتروژن همیستگی مثبت معنی‌دار داشت و افزایش یافت، به گونه‌ای که در تیمار کاربرد 20 تن در هکتار کمپوست پسماند شهری و 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، غلظت نیترات به 3200 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر محصول رسید که بیشتر از استاندارد ملی ایران بود. در تیمار مصرف کمپوست پسماند شهری به میزان 10 تن در هکتار همراه با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، میزان نیترات محصول اسفناج 1900 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن تر بود که کم‌تر از حداکثر مجاز استاندارد ملی ایران می باشد. حداکثر مجاز مصرف روزانه اسفناج این تیمار برای فرد بالغ 137 گرم و برای کودک 47 گرم محاسبه شد. مقادیر مصرف بیش از این مقدار موجب به خطر افتادن سلامتی این افراد خواهد شد.. بنابراین در راستای حفظ سلامت جامعه مصرف کننده، تیمار مصرف 10 تن در هکتار کمپوست پسماند شهری همراه با 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of municipal solid waste compost and nitrogen on Spinach yield, soil and spinach nitrate content and evaluation of its risk aversion for human health

نویسنده [English]

  • Mohsen Seilsepour
Assistant Professor, Greenhouse Cultivation Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Varamin, Iran
چکیده [English]

In a field study, the effect of application of different levels of municipal waste compost (zero, 10 and 20 tons per hectare) and nitrogen (zero, 100 and 200 kg per hectare) on spinach crop yield, soil nitrate content and crop with randomized Complete block design were studied. The highest yield of fresh spinach at 67.3 tons per hectare is obtained from the application of 10 tons/ha of municipal waste compost with a consumption of 200 kg per hectare of nitrogen. Nitrate concentration in the crop and soil had a significant positive correlation with increasing the consumption of municipal waste compost and nitrogen, so that in the application of 20 tons per hectare of municipal waste compost and 200 kg per hectare nitrogen, the concentration of nitrate to 3200 mg/kg wet weight of the product was higher than the national standard of Iran. In the treatment of municipal waste compost consumption of 10 tons per hectare with consumption of 100 kg/ha of nitrogen, the amount of nitrate in spinach was 1900 mg/kg more weight, which is less than the maximum allowable national standard of Iran. The maximum allowable daily consumption of spinach in this treatment was 137 grams for an adult and 47 grams for a child. Consumption of more than this amount will endanger the health of these people. Therefore, in order to maintain the health of the consumer community, treatment of 10 tons per hectare of municipal waste compost with 100 kg of nitrogen per hectare is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum permitted level
  • correlation
  • plant health
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 11 مرداد 1401