بررسی رشد، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم تربچه در منطقه بم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی