بررسی بیوشیمیایی، رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22034/iuvs.2016.25766