اثر وزن اولیه پیاز خوراکی بر اجزای عملکرد و کیفیت بذر پیاز و پیشنهاد دو مدل به روش رگرسیون گام به گام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22034/iuvs.2016.25767