اثر وزن اولیه پیاز خوراکی بر اجزای عملکرد و کیفیت بذر پیاز و پیشنهاد دو مدل به روش رگرسیون گام به گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/iuvs.2016.25767

چکیده

یکی از روش‌های تولید پیاز خوراکی استفاده از بذر است. از دیدگاه تولید محصول، تشکیل گل و بذر از ارزش بالایی برخوردار است. به‌منظور بررسی اثر وزن اولیه سوخ‌های پیاز خوراکی (رقم وایت اسپانیش) روی اجزای عملکرد و کیفیت بذر، تحقیقی در دو سال زراعی 1392-1391 و 1393-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده از پژوهش حاضر مشخص نمود که بیشترین قطر بوته، ارتفاع بوته در 18 و 50 روز پس از کاشت، ارتفاع ساقه گل‌دهنده، قطر ساقه گل‌دهنده، قطر گل‌آذین و گل‌آذین بذری، تعداد گل‌آذین بذری، چند قلویی در 50 و 70 روز پس از کاشت و ضریب سرعت جوانه‌زنی مربوط به پیازها با وزن اولیه سوخ بالا (175-150 گرم) بود. این در حالی است که پیازهای با اندازه‌ی کوچکتر دارای بیشترین مقدار وزن هزار دانه، وزن خشک گیاهچه و تعداد گیاهچه‌های طبیعی بودند. سوخ‌های کوچک، علی‌رغم تولید مقدار بذر کمتر، بذور درشت‌تر و با کیفیت بالاتری تولید می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد جهت تولید بذر مرغوب از پیازهای کوچک استفاده شود. همچنین با توجه به مدل‌های به‌دست آمده برای وزن هزار دانه و تعداد گیاهچه طبیعی و انطباق مناسب این مدل‌ها با مقادیر اندازه‌گیری شده (به‌ترتیب 80/0 و 94/0) می‌توان مقادیر این شاخص‌ها را بر اساس مدل‌های ارائه شده پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Initial Weight of Edible Onion on Yield Components and Quality of Onion Seed and Proposal of Two Models By Stepwise Regression method

نویسندگان [English]

 • Kambiz Mashayekhi 1
 • Ayub Ghorbani Dehkordi 2
 • Behnam Kamkar 1
 • Bahareh Rahmani 3
1 Assistance Professor, Department of Horticultural Sciences, Gorgan university of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Horticultural Science, Gorgan University of agricultural science and natural resources, Gorgan, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Horticultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the methods of producing edible onions is using seeds. From the point of view of crop production, flower and seed formation has a high value. In order to investigate the effect of initial weight of edible onion bulbs (White Spanish cultivar) on yield components and seed quality, a study in two cropping years 1392-1391 and 1393-1392 in the research farm of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in a randomized complete block design with three Repeat was examined. The results of the present study showed that the highest plant diameter, plant height at 18 and 50 days after planting, flowering stem height, flowering stem diameter, diameter of flower and seed flowering, number of seed flowers, multiplication in 50 and 70 days after Planting and germination rate coefficient was related to onions with high bulb initial weight (175-150 g). Smaller bulbs had the highest 1000-seed weight, seedling dry weight and number of natural seedlings. Small bulbs, despite producing fewer seeds, produce larger, higher quality seeds. Therefore, it is suggested to use small onions to produce high quality seeds. Also, according to the obtained models for 1000-seed weight and number of natural seedlings and proper adaptation of these models to the measured values ​​(0.80 and 0.94, respectively), the values ​​of these indicators can be predicted based on the presented models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflorescence
 • natural seedling
 • Spanish white
 • bulb weight
 • 1000-seed weight
 • Ali, M. A., Hossain, M. M., Zakaria, M., Naznin, A. & Islam, M. M. (2015). Effect of bulb size on quality seed production of onion in Bangladesh. International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 6(4), 174-180.
 • Aminpoor, R. & Mortazavibak, A. (2004). Effect of mother bulb size and makeup planting on the qualitative and quantitative of onion seeds (Allium cepa) var. Texas early grano 502. Sapling and Seed, 20(1), 39- 48. (In Farsi)
 • Amirshekari, H., Sorooshzadeh, A., Modaress Sanavy, A. M. & Jalali Javaran, M. (2008). Effect of root-zone temperature, corm size, and gibberellin on vegetative growth of saffron (Crocus sativus). Journal of Agriculture Science and Natural Resource, 14(5), December- January. (In Farsi)
 • Asaduzzaman, Mainul, H., Mahmudul, H., Moniruzzaman & Kabir Howlader, M. H. (2012). Bangladesh Journal of Agricultural Research, 37(3), 405- 414.
 • Ashagrie, T., Belew, D., Alamerew, S. & Getuchew, Y. (2014). Effect of planting time and mother bulb size on onion (Allium cepa) seed yield and quality at Koboworeda, Northern Ethiopia. International Journal of Agricultural Research, DOI: 10. 3923, 1-11.
 • Daneshvar, M. H. (2006). Nurture vegetable. Shahid Chamran University of Ahvaz press. (Fourth edition). Ahvaz, Iran. Pp. 461. (In Farsi)
 • Ekrami, T. (1980). Ornamental bulbous plants. Tehran University Press. Tehran, Iran. Pp. 297. (In Farsi)
 • Forotan, M. (1999). Best conditions of planting, selecting and storing onion. Agriculture Department of Agriculture Ministry. (In Farsi)
 • Gamiely, S., Smittle, D. A. & Mills, H. A. (1990). Onion seed size, weight and elemental content affect germination and bulb yield. Hort Science, 25(5), 522-523.
 • Hampton, J. G. (1988). Herbage seed production. Advances in Research and Technology of Seeds, 11, 1-28.
 • Hassandokht, M. R. (2012). Technology of vegetable production. Selseleh Publications. Tehran, Iran. Pp. 576. (In Farsi)
 • Hussain, S. W., Ishitaq, M. & Hussain, S. A. (2001). Effect of different bulb size and planting dates on green leaf production of onion (Allium cepa). Biological Science, 1(5), 345-347.
 • Hussaini, M. A. & Amans, E. B. (2000). Yield, bulb size distribution and storability of onion (Allium cepa) under different levels of N fertilization and irrigation regime. Tropical Agriculture, 77, 145-149.
 • Khosravi, M. (1997). Seed ecology (translated). Ferdowsi University of Mashhad Press. (First edition). Mashhad, Iran. Pp. 182. (In Farsi)
 • Kochaki, A. & Sarmadnia, G. (2001). Physiology of agricultural plants. (Translated). Jahad Daneshgahi of Mashhad Press. Mashhad, Iran. (Ninth edition(. Pp. 400. (In Farsi)
 • Mahmud Khokhar, K. (2014). Flowering and seed development in onion. Open Access Library Journal, 1: e http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1101049.
 • Mashayekhi, K. & Latifi, N. (1996). Effect of corm weight on saffron flowering. Journal of Iran Agricultural Science, 28(1), 97- 105. (In Farsi)
 • Morozowska, M. & Hotubowicz, R. (2009). Effect of bulb size on selected morphological characteristics of seed stalks, seed yield and quality of onion (Allium cepa) seeds. Folia Horticulture, 21(1), 27- 38.
 • Naseri, M. T. & Tehranifar, A. (1995). Vegetable seeds production (Translated). Jahad Daneshgahi of Mashhad Mashhad, Iran. Pp. 300. (In Farsi)
 • Peyvast, G. A. (2005). Olericulture. Daneshpazir Press, Rasht, Iran. (In Farsi)
 • Rahmani, B. & Ghorbani Dehkordi, A. (2014). Effect of priming of ethanol, methanol and citric acid on onion (Allium cepa) seed germination. The Second National Conference of medicinal plants and sustainable agriculture, Hamedan, Iran. (In Farsi)
 • Samach, A. & Smith, H. M. (2013). Constraints to obtaining consistent annual yields in perennials. II: Environment and fruit load affect induction of flowering. Plant Science, 207, 168-176.
 • Shekari, F., Esmailpoor, B. & Shekari, F. (2010). The physiology of vegetable crops. (vol. 2). Zanjan University Zanjan, Iran. Pp. 336. (In Farsi)
 • Taiefeh Soltankhani, A. M. (2007). Onion (planting and harvest). Tehran Daneshnegar Press. (First edited). Tehran, Iran. Pp. 120. (In Farsi)