بررسی کارایی محلولپاشی عناصر غذایی و هرس برگ در کنترل سفیدک سطحی خیار در گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22034/iuvs.2016.25768