بررسی کارایی محلولپاشی عناصر غذایی و هرس برگ در کنترل سفیدک سطحی خیار در گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

10.22034/iuvs.2016.25768

چکیده

سفیدک سطحی از مهمترین بیماری‌های قارچی در پرورش خیار گلخانه‌ای است که تحت شرایط مساعد درون گلخانه اغلب شیوع زیادی دارد و معمولاً برای کنترل آن از سموم قارچ‌کش استفاده می‌شود. امروزه با توجه به محدودیت‌های روزافزون کاربرد سموم به‌ویژه برای سبزی‌های تازه‌خوری مانند خیار، نیاز به رو ش‌های جایگزین سالم‌تر کنترل بیش از پیش احساس می‌گردد و در آینده نزدیک کاربرد آن‌ها برای چنین محصولاتی بایستی کاملاً ممنوع گردد. در پژوهش حاضر تأثیر هرس برگ و همچنین محلول‌پاشی کلراید کلسیم و کلراید پتاسیم با غلظت 100 میلی‌مولار، بر کنترل بیماری سفیدک سطحی خیار تحت شرایط هیدروپونیک و کشت گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار گیاهان با هر دو فرم کلراید کلسیم و کلراید پتاسیم باعث کاهش معنی‌دار شدت آلودگی در مقایسه با گیاهان شاهد گردید. هرس برگ به تنهایی به‌جز در مورد تعداد کلنی‌های قارچ در هر گلدان، اثر معنی‌داری بر کنترل آلودگی نداشت، ولی در به‌کارگیری توأم هرس برگ‌ها و تیمار کلراید کلسیم، سفیدک سطحی به‌میزان مؤثرتری کاهش یافت. محلول‌پاشی این ترکیبات در گیاه منجر به کاهش میزان آلودگی برگ‌ها، افزایش وزن تر گیاه و شاخص کلروفیل و همچنین افزایش معنی‌دار مصرف آب در مقایسه با گیاهان شاهد گردید. نتایج بیانگر آن است که محلول‌پاشی کلراید کلسیم و پتاسیم می‌تواند جایگزین مناسبی برای سموم کنترل کننده سفیدک سطحی خیار مخصوصاً در زمان میوه‌دهی گیاه باشد. از طرفی این مواد به‌عنوان عناصر غذایی مورد نیاز گیاه سازگاری بهتری با معیارهای سلامت انسان و محیط دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Nutrient Foliar Application and Leaf Pruning in Controlling Cucumber Surface Blight in Greenhouse

نویسنده [English]

 • Mohammad Kazem Souri
Assistant Professor, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Measles is one of the most important fungal diseases in greenhouse cucumber cultivation, which is often very common under favorable conditions in the greenhouse, and fungicides are usually used to control it. Today, due to the increasing restrictions on the use of pesticides, especially for fresh vegetables such as cucumbers, the need for healthier alternatives to control is increasingly felt, and in the near future their use for such products should be completely banned. In the present study, the effect of leaf pruning as well as foliar application of calcium chloride and potassium chloride with a concentration of 100 mM on the control of cucumber superficial whitefly under hydroponic conditions and greenhouse cultivation was studied in a completely randomized design. The results showed that treatment of plants with both forms of calcium chloride and potassium chloride significantly reduced the severity of infection compared to control plants. Leaf pruning alone had no significant effect on contamination control except for the number of fungal colonies per pot, but in the combined use of leaf pruning and calcium chloride treatment, surface blight was reduced to a more effective extent. Foliar application of these compounds in the plant led to a decrease in leaf contamination, increased plant fresh weight and chlorophyll index and also a significant increase in water consumption compared to control plants. The results indicate that foliar application of calcium and potassium chloride can be a good alternative to cucumber surface control toxins, especially during fruiting. On the other hand, these substances as nutrients required by plants are better compatible with human and environmental health standards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cucumber
 • whitefly
 • Potassium chloride
 • Calcium chloride
 • Leaf pruning
 • Abood, J. K., Losel, D. M. & Ayres, P. G. (1991). Lithium chloride and cucumber powdery mildew infection. Plant Pathology, 40, 108-117.
 • Aharoni, Y., Fallik, E., Copel, A., Gil, M., Grinberg, S. & Klein, J. D. (1997). Sodium bicarbonate reduces postharvest decay development on melons. Postharvest Biology and Technology, 10, 201-212.
 • Bowen, P., Menzies, J., Ehret, D., Samuels, L. & Glass, A. D. M. (1992). Soluble silicon sprays inhibit powdery mildew development on grape leaves. American Society for Horticultural Science, 117, 906-912.
 • Christensen, N. W., Taylor, R. G., Jackson, T. L. & Mitchell, B. L. (1981). Chloride effects on water potentials and yield of winter wheat infected with Take-all root rot. Agronomy, 73, 1053-1058.
 • Cook, J. W., Kettlewell, P. S. & Parry, D. W. (1993). Control of Erysiphe graminis and Septoria tritici on wheat with foliar-applied potassium chloride. Science of Food and Agriculture, 63, 126-133.
 • Cook, J. W., Kettlewell, P. S. & Parry, D. W. (1995). The effect of foliar applied potassium chloride on Erysiphe graminis infecting wheat. BCPC SYMP. PROC.
 • Gadhera, P., Mercer, E., Baldwinb, B. & Wiggins, T. (1983). A comparison of the potency of some fungicides as inhibitors of sterol 14-demethylation. Pesticide Biochemistry and Physiology, 19, 1-10.
 • Golden, D. C., Sivasubramaniam, S., Sandanam, S. & Wijedasa, M. A. (1980). Inhibitory effects of commercial potassium chloride on the nitrification rates of added ammonium sulphate in an acid red yellow podzolic soil. Plant and Soil, 59, 147-151.
 • Gottstein, H. D. & Ku, J. (1989). Induction of systemic resistance to anthracnose in cucumber by phosphates. Phytopathology, 79, 176-179.
 • Heckman, J. R. (1998). Cornstalk rot suppression and grain yield response to chloride. Plant Nutrition, 21, 149-155.
 • Kettlewell, P. S., Blouin, P. & Boulby, G. L. (1992). Evaluation of potassium chloride solution against leaf diseases in barley. Annual Applied Biology Supply, 19, 12-18.
 • Kettlewell, P. S., Cook, J. W. & Parry, D. W. (2000). Evidence for an osmotic mechanism in the control of powdery mildew disease of wheat by foliar-applied potassium chloride. European Journal of Plant Pathology, 106, 297-300.
 • Mann, R. L., Kettlewell, P. S. & Jenkinson, P. (2004). Effect of foliar-applied potassium chloride on Septoria leaf blotch of winter wheat. Plant Pathology, 53, 653-659
 • Marschner, H. (1995). Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press. London, U.K.
 • Menzies, J., Bowen, P., Ehret, D. & Glass, A. D. M. (1992). Foliar applications of potassium silicate reduce severity of powdery mildew on cucumber, muskmelon, and zucchini squash. American Society for
 • Horticultural Science, 117, 902-905.
 • Morishita, M., Sugiyama, K., Saito, T. & Sakata, Y. (2003). Powdery mildew resistance in cucumber. Japan Agriculture Research Quarterly, 37, 7-14.
 • Mucharrpmah, E. & Kuc, J. (1991). Oxalate and phosphates induce systemic resistance against diseases caused by fungi, bacteria and viruses in cucumber. Crop Protection, 10, 225-230.
 • Munger, H. M. (1979). The influence of temperature on powdery mildew resistance in cucumber. Cucurbit Genetic Cooperative, 2, 9-10.
 • Punja, Z. K. & Grogan, R. G. (1982). Effects of inorganic salts, carbonate anions, ammonia, and the modifying influence of pH on sclerotial germination of Sclerotium rolfsii. Phytopathology, 72, 635-639.
 • Reuveni, R., Dor, G. & Reuveni, M. (1998). Local and systemic control of powdery mildew (Leveillula taurica) on pepper plants by foliar spray of mono-potassium phosphate. Crop Protection, 17, 703-709.
 • Reuveni, M., Agapov, V. & Reuveni, R. (1995). Suppression of cucumber powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea) by foliar sprays of phosphate and potassium salts. Plant Pathology, 44, 31-39.
 • Sakata, Y., Kubo, N., Morishita, M., Kitadani, E., Sugiyama, M. & Hirai, M. (2006). QTL analysis of powdery mildew resistance in cucumber (Cucumis sativus). Theoretical and Applied Genetics, 112, 243-250.
 • Schepers, H. (1985). Fitness of isolates of Sphaerotheca fuliginea resistant or sensitive to fungicides which inhibit ergosterol biosynthesis. Netherland Journal of Plant Pathology, 91, 65-76.
 • Schneider, R. W. (1984). Suppression of fusarium yellow of celery with potassium, chloride and nitrate. Phytopathology, 75, 40 48.
 • Shefelbine, P. A., Mathre, D. E. & Carlson, G. (1986). Effects of chloride fertilizer and systemic fungicide seed treatments on common root rot of barley. Plant Disease, 70, 639-642.
 • Souri, M. K. (2010). Effectiveness of chloride compared to DMPP on microbial nitrification in soil.
 • Communication Soil Science Plant Analysis, 41, 1769-1778.
 • Souri, M. K. & Roemheld, V. (2009). Split daily application of ammonium cannot ameliorate ammonium toxicity in tomato plants. Horticulture Environment Biotechnology, 50, 384-391.
 • Taylor, R. G., Jackson, T. L., Powelson, R. L. & Christensen. N. W. (1983). Chloride, nitrogen form, lime, and planting date effects on take-all root rot of winter wheat. Plant Disease, 67, 1116-1120.
 • Wade, H. E. (1997). Influence of chloride and nitrogen form on rhizoctonia root and crown rot of table beets. Plant Disease, 81, 635-640.
 • Ziv, O. & Zitter, T. A. (1992). Effects of bicarbonates and filmforming polymers on curcubit foliar diseases. Plant Disease, 76, 513517.