تریپس‌های مرتبط با سبزیجات خانواده‌های مختلف گیاهی در استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/iuvs.2016.25769

چکیده

در مطالعه حاضر، گونه‌های مختلف تریپس (Insecta: Thysanoptera) از روی سبزیجات متعلق به هشت خانواده گیاهی از سبزی‌کاری‌های استان همدان طی سال‌های 1393-1395 جمع‌آوری و شناسایی گردید. بدین منظور قسمت‌های مختلف علفی و گل‌های سبزیجات باریک‌برگ و پهن‌برگ درون سینی لعابی سفید رنگ تکانده و تریپس‌های موجود به درون ظروف محتوی الکل 75 درصد انتقال داده شدند. در آزمایشگاه نمونه‌ها در محلول KOH 10 درصد شفاف‌سازی شده و پس از آب‌گیری، با استفاده از چسب هویر از آن‌ها اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. به‌طور کلی، 19 گونه‌ی تریپس از 10 جنس متعلق به سه خانواده از روی سبزیجات مختلف شناسایی گردید که سه گونه‌ی Aeolothrips intermedius، A. versicolor و Scolothrips longicornis شکارگر بوده و بقیه آن‌ها دارای فعالیت گیاه‌خواری بودند. تمامی گیاهان موجود، آلوده به یک یا چند گونه تریپس بودند و تریپس‌ها جمعیت نسبتاً بالایی در روی قسمت گل داشتند. گونه‌های گیاه‌خوار Thrips tabaci، Aptinothrips rufus، Thrips major و Chirothrips manicatus جمعیت بسیار بالایی در روی سبزی‌ها دارا بودند که در بین آن‌ها تریپس پیاز (Thrips tabaci) تقریباً از روی همه سبزیجات جمع‌آوری گردید. بیشترین خسارت تریپس پیاز در روی پیاز و سیر از خانواده‌ی Alliaceae و همچنین در روی خیار از خانواده‌ی Cucurbitaceae مشاهده گردید. در روی گیاهان خانواده‌ی Fabaceae به‌خصوص لوبیا نیز تریپس پیاز گونه‌ای خسارت‌زا است ولی در کنار آن، گونه‌های جنس Frankliniella نیز از جمعیت بالایی برخوردار بوده و خسارت‌زا می‌باشند. در بین گونه‌های شکارگر نیز، Aeolothrips intermedius دارای جمعیت نسبتاً بالایی در مزارع سبزی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thrips Related to Vegetables of Different Plant Families in Hamadan Province

نویسندگان [English]

 • Majid Mirabbalou 1
 • Mehdi Saidi 2
 • Behzad Miri 3
1 Assistant Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
3 MS.C. Student, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In the present study, different species of thrips (Insecta: Thysanoptera) were collected and identified from vegetables belonging to eight plant families from vegetable gardens in Hamadan province during 2016-2017. For this purpose, various herbaceous parts and flowers of narrow-leafed and broad-leafed vegetables were shaken in a white enamel tray and the existing thrips were transferred to containers containing 75% alcohol. In the laboratory, the samples were clarified in 10% KOH solution and after dewatering, microscopic slides were prepared using Hoyer glue. In total, 19 species of thrips from 10 genera belonging to three families were identified from different vegetables, of which three species Aeolothrips intermedius, A. versicolor and Scolothrips longicornis were predators and the rest were vegetarians. All available plants were infected with one or more species of thrips, and thrips had a relatively high population on the flower area. The herbivorous species Thrips tabaci, Aptinothrips rufus, Thrips major and Chirothrips manicatus had very high populations on vegetables, among which onion thrips (Thrips tabaci) were collected from almost all vegetables. The highest damage of onion thrips was observed on onions and garlic of Alliaceae family and also on cucumbers of Cucurbitaceae family. Onion plants of the Fabaceae family, especially beans, are also harmful species, but in addition, Frankliniella species are also highly populated and harmful. Among predatory species, Aeolothrips intermedius had a relatively high population in vegetable fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Onion thrips
 • Damage
 • vegetables
 • hunter
 • Hamedan
 • Chang, N. T. (1991). Important thrips species in Taiwan. AVRDC Publication No. 19-342, 40-56.
 • Davison, R. H. & Lyon, W. F. (1979). Insect Pests of Farm, Garden and Orchard. 7th Ed. John Wiley and Sons, N.Y. Toronto.
 • Diaz-Montano, J., Fuchs, M., Nault, B. A., Fail, J. & Shelton, A. M. (2011). Onion thrips (Thysanoptera: Thripidae): A global pest of increasing concern in onion. Journal of Economic Entomology, 104, 1-13.
 • Gill, H. K., Garg, H., Gill, A. K., Gillett-Kaufman, J. L. & Nault, B. A. (2015). Onion thrips (Thysanoptera: Thripidae) biology, ecology, and management in onion production systems. Journal of Integrated Pest Management, 6(1), 1-9.
 • Higgins, C. J. (1992). Western flower thrips (Thysanopte ra: Thripidae) in greenhouses: population dynamics, distribution on plants and association with predators. Journal of Economic Entomology, 85, 1891-1903.
 • Latimer, J. G. & Oetting, R. D. (1994). Brushing reduces thrips and some greenhouse grown vegetable trans plants. Horticultural Science, 29, 1279-1281.
 • Mirab-balou M. & Chen X.X. (2010). A new method for preparing and mounting thrips for microscopic examination. Journal of Environmental Entomology, 32(1), 115-121.
 • Mirab-balou, M. & Chen, X.X. (2011). Iranian Thripinae with ctenidia laterally on the abdominal tergites (Thysanoptera: Thripidae). Natura Montenegrina, 10(4), 435-466.
 • Mirab-balou, M. (2013). A checklist of Iranian thrips (Insecta: Thysanoptera). Far Eastern Entomologist, 267, 1-27.
 • Mirab-balou, M. (2016). Identification of thrips species on garlic fields in Hamedan Province and determination of dominant species. Journal of Plant Protection, 30(2). (In Farsi).
 • Mirab-balou, M., Minaei, K. & Chen, X. X. (2013). An illustrated key to the genera of Thripinae (Thysanoptera, Thripidae) from Iran. Zookeys, 317, 27-52.
 • Mirab-balou, M., Modarres Najafabadi, S. S. & Nourollahi, Kh. (2015). Thrips pests on ornamental plants in Mahallat, Markazi province, Iran. Journal of Ornamental Plants, 5(4), 223-229.
 • Mirab-balou, M., Tong X. L. & Chen X. X. (2012). A new record and new species of the genus Thrips (Thysanoptera: Thripidae), with a key to species from Iran. Journal of Insect Science, 12(90), 1-15.
 • Mound, L. A. & Kuo, G. G. (1996). The Thysanoptera vector species of tospoviruses. Acta Horticulturae, 431, 298-306.
 • Oparaocha, E. T. & Okigbo, R. N. (2003). Thrips (Thysanoptera) of vegetable crops (okro, spinach, garden egg and pumpkin) grown in Southeastern Nigeria. Plant Protection Science, 39, 132-138.
 • Sanchez, J. A., Alcazar, A., Lacasa, A., Llamas, A. & Bielzap, P. (2000). Integrated pest management in sweet pepper plastichouses in the southeast of Spain.- IOBC/WPRS Bulletin, 23, 21-30.
 • Shoeibi, M., Shayanmehr, M. & Modarres Najafabadi, S. S. (2016). Identification and introduction to Thysanoptera from bean fields in some regions of Markazi Province. Journal of Plant Protection, 30(1), 151-163.