تریپس های مرتبط با سبزیجات خانواده های مختلف گیاهی در استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22034/iuvs.2016.25769