تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر برخی صفات مورفولوژیک شنبلیله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی