تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر شاخص های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم گیاهی و گیاهان داروئی، دانشکده کشاورزی مشکین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی.

چکیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک روی شاخصهای رشد و محتوای عناصر اسفناج دو آزمایش در دانشگاه محقق اردبیلی درسال 1392 انجام شد. در آزمایش اول جهت تعیین سطوح بهینه کودهای آلی ورمی‌کمپوست، کمپوست مصرف شده قارچ شسته شده و شسته نشده با نسبت‌های مختلف 10، 20، 30، 40 ، 50 درصد حجمی بستر و شاهد استفاده شد. بیشترین مقدار شاخص‌های رشد به ترتیب در گیاهان پرورش یافته در بسترهای کاشت حاوی 30 درصد ورمی‌کمپوست، 10 درصد کمپوست مصرف شده قارچ شسته شده و 10 درصد کمپوست مصرف شده قارچ شسته نشده حاصل شد. در آزمایش دوم بذرهای اسفناج با سویه‌های P1, P10, P19 از سودوموناس پوتیدا و سویه‌های R69, R150, R159 از سودوموناس فلورسنس تلقیح شدند سپس بذرهای تلقیح شده و تلقیح نشده در بسترهای بهینه ورمی‌کمپوست با نسبت حجمی 30 درصد و کمپوست مصرف شده قارچ شسته شده و شسته نشده با نسبت حجمی 10 درصد کشت شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر شاخص‌های رشد و محتوای عناصر غذایی نسبت به شاهد معنی‌دار بود. بیشترین ارتفاع بوته، شاخص سبزینگی، سطح برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک کل، بیشترین مقدار نیتروژن، کلسیم و پتاسیم برگ در گیاهان تلقیح شده با باکتری‌های سودوموناس فلورسنس سویه های R150 و در تیمار جایگزینی 30 درصد ورمی‌کمپوست در بستر کاشت حاصل شد. بیشترین میزان فسفر در تیمار جایگزینی 30 درصد ورمی‌کمپوست که توسط باکتری‌های سودوموناس فلورسنس سویه R159 تلقیح شده بودند مشاهده شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1397