تأثیر کود‌های آلی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر شاخص‌های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج (Spinacea oleracea L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی مشکین‌شهر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی و زیستی بر شاخص‌های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج (Spinacea oleracea L.) دو آزمایش در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 انجام شد. در آزمایش اول جهت تعیین سطوح بهینه کودهای آلی ورمی‌کمپوست، کمپوست مصرف‌شده قارچ شسته‌شده و شسته‌نشده با نسبت‌های مختلف 10، 20، 30، 40 و 50 درصد حجمی بستر به همراه شاهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار، استفاده شد. نتایح نشان داد بیشترین مقدار شاخص‌های رشد رویشی به‌ترتیب در گیاهان پرورش‌یافته در بسترهای کاشت حاوی 30 درصد ورمی‌کمپوست، 10 درصد کمپوست شسته‌شده و 10 درصد کمپوست شسته‌نشده حاصل شد. آزمایش دوم به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. ابتدا بذرهای اسفناج با سویه‌های P1، P10 و P19 از سودوموناس پوتیدا و سویه‌های R69، R150 و  R159از سودوموناس فلورسنس (سطوح فاکتور اول) تلقیح شدند. سپس بذرهای تلقیح‌شده و تلقیح‌نشده در بسترهای بهینه ورمی‌کمپوست با نسبت حجمی 30 درصد و کمپوست مصرف‌شده قارچ شسته‌شده و شسته‌نشده با نسبت حجمی 10 درصد (سطوح فاکتور دوم) کشت شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر کودهای آلی و زیستی بر شاخص‌های رشد و محتوای عناصر غذایی نسبت به شاهد معنی‌دار بود. بیشترین ارتفاع بوته، شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک کل، بیشترین مقدار نیتروژن، کلسیم و پتاسیم برگ در گیاهان تلقیح‌شده با باکتری‌های سودوموناس فلورسنس سویه‌های R150 و در تیمار 30 درصد ورمی‌کمپوست در بستر کاشت حاصل شد. استفاده از پسماند کمپوست قارچ شسته‌نشده، ورمی‌کمپوست و پسماند کمپوست قارچ شسته‌شده و باکتری‌های محرک رشد گیاهی اثرات قابل‌ملاحظه‌ای بر شاخص‌های رشدی و محتوای عناصر غذایی اسفناج داشت. در بین باکتری‌های محرک رشد گیاهی مختلف، سویه R150 سودوموناس فلورسنس تأثیر بیشتری روی صفات مورد بررسی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Organic and Biological Fertilizers on Growth and Nutrient Content of Spinach (Spinacea oleracea L.)

نویسندگان [English]

  • Mousa Torabi-Giglou 1
  • Hamid Noroozi 2
  • Hassan Maleki Lajayer 3
  • Bahram Dehdar 4
1 Assisant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 M.Sc. Graduate, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Sciences and Medicinal Plants, Meshkinshahr Faculty of Agriculture, Mohaghegh Ardebil University, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Agricultural Research and Education Center, Ardabil Province, Agricultural Research and Training Organization, Ardebil, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effects of organic and biological fertilizers on growth characteristics and nutrient content of spinach (Spinacea oleracea L.), two experiments carried out under organic farming conditions at Mohaghegh Ardabili University, Iran during 2013. In the first experiment, to determine the optimal levels of organic fertilizers, vermicompost, compost, washed and unwashed spent mushroom compost with the ratios of 10, 20, 30, 40 and 50 percent by volume and control media based on a complete randomized design with four replicates were used. The results showed that the highest vegetative growth parameters were obtained in plants grown in medium containing 30 % vermicompost, 10 % consumed mushroom compost and 10 % unwashed consumed mushroom compost. The second experiment was carried out in a factorial arrangement in a completely randomized design with four replications. At first, spinach seeds of P1, P10 and P19 strains of Pseudomonas putida and strains R69, R150 and R159 from Pseudomonas fluorescens (first factor levels) were inoculated. Subsequently, inoculated and uninoculated seeds were planted in optimum substrates consisted of volume ratio of 30 % vermicompost, and the washed and unwashed consumed mushroom compost each with a 10 % volume ratio (second factor levels). The results revealed that the effect of organic and biological fertilizers on growth indices and nutrient content of spinach was significantly different in compare to the control. The highest plant height, chlorophyll content, leaf area, leaf fresh weight, leaf dry weight, total dry weight and the highest amount of nitrogen, calcium and potassium were observed in plants inoculated with R150 strain of P. fluorescens and 30 % vermicompost in the planting bed. Application of non-leached mushroom compost residue, vermicompost and leached mushroom compost residue and plant growth promoting bacteria had significant effects on growth indices and nutrient content of spinach. Among different plant growth promoting bacteria, P. fluorescens R150 strain had more effect on the studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinach
  • SPAD index
  • Pseudomonas
  • Nitrogen
  • Vermicompost
-          Abd El-Hadi, N. M., Abo El-Ala, H. K. & Abd El-Azim, W. M. (2009). Response of some mentha species to plant growth promoting bacteria (PGPB) isolated from soil rhizosphere. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4), 4437-4448.
-          Azarmi, R., Sharifi-Ziveh, P. & Satari, M. R. (2008). Effects of vermicompost on growth, yield and nutrition status of tomato (Lycopersicum esculentum Mili). Pakistan Journal of Biological Sciences, 11(14), 1797-1802.
-          Bachman, G. R. & Metzger, J. D. (2007). The use of vermicompost as a media amendment, growth of tomatoes. Plant Nutrition, 27(6), 1107-1123.
-          Bachman, G. R. & Metzger, J. D. (2008). Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost. Bioresource Technology, 99, 3155-3161.
-          Banchio, E., Bogino, P. C., Zygadlo, J. & Giordano, W. (2008). Plant growth promoting rhizobacteria improve growth and essential oil yield in Origanum majorana L. Biochemistry and Systematic Ecology, 36, 766-771.
-          Baset-Mia, M. A., Shamsuddin, Z. H., Wahab, Z. & Marziah, M. (2010). Effect of plant growth promoting rhizobacterial (PGPR) inoculation on growth and nitrogen incorporation of tissue-cultured musa plantlets under nitrogen-free hydroponics condition. Australian Journal of Crop Science, 4(2), 85-90.
-          Bremner, J. M. & Mulvaney, C. (1982). Nitrogen total 1. In: A. L. Page (Ed.), Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. (pp. 595-624). American Society of Agronomy, Inc. Publisher Madison, Wisconsin USA.
-          Citak, S. & Sonmez, S. (2010). Influence of organic and conventional growing conditions on the nutrient contents of white head cabbage (Brassica oleracea var. capitata) during two successive seasons. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 58(3), 1788-1793.
-          Darzi, M. T., Hajseyed-Hadi, M. R. & Rejali, F. (2011). Effects of vermicompost and phosphate biofertilizer application on yield and yield components in anise (Pimpinella anisum L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 26(4), 452-465. (In Farsi)
-          Esmailpour, B., Chamani, E., shukuhian, A. L. & Asghari, A. (2007). The effect of vermicompost on growth and yield of cucumbers. Final Report of Research Project. University of Mohaghegh Ardabili. (In Farsi)
-          Gholami, A., Shahsavani, S. & Nezarat, S. (2009). The effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on germination, seedling growth and yield of maize. International Journal of Biological and Life Science, 1(1), 35-40.
-          Islam, F., Yasmeen, T., Ali, Q., Ali, S., Arif, M. S., Hussain, S. & Rizvi, H. (2014). Influence of Pseudomonas aeruginosa as PGPR on oxidative stress tolerance in wheat under Zn stress. Ecotoxicology and Environtal Safety, 104, 285-93.
-          Lazcano, C., Revilla, P., Malvar, R. A. & Dominguez, J. (2011). Yield and fruit quality of four sweet corn hybrids (Zea mays) under conventional and integrated fertilization with vermicompost. Journal of the Scince of Food and Agriculture, 91(7), 44-53.
-          Naghavi Maremati, A., Bahmanyar, M., Pirdashti, H. & Salak Gilani, S. (2007). Effect of different rate and type of organic and chemical fertilizers on yield and yield components of different rice cultivars. Paper presented at the 10th Iranian Conference of Soil Science, Tehran, Iran. (In Farsi)
-          Naseri, R., Barary, M., Zarea, M. J., Khavazi, K. & Tahmasebi, Z. (2017). Effect of phosphate solubilizing bacteria and mycorrhizal fungi on some activities of antioxidative enzymes, physiological characteristics of wheat under dry land conditions. Iranian Journal of Dryland Agriculture, 11, 1-33. (In Farsi)
-          Peyvast, G. H., Olfati, J. A., Madeni, S. & Forghani, A. (2008). Effects of vermicomposts on the growth and yields of Spinach (Spinacia oleracea L.). Journal of food Agriculture and Environment, 6(1), 110-113.
-          Nelson, D. & Sommers, L. E. (1982). Total carbon, organic carbon, and organic matter 1. Methods of soil analysis. In: A. L. Page (Ed.), Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. (pp. 595-624). American Society of Agronomy, Inc. Publisher Madison, Wisconsin USA.
-          Polat, E., Brahim-Uzun, H., Topçuoglu B. B., Onal, K., Nacionus, A. & Karaca, M. (2009). Effects of spent mushroom compost on quality and productivity of cucumber (Cucumis Sativus L.) grown in greenhouses. African Journal of Biotechnology, 8(2), 176-180.
-          Rasouli-Sadaghiani, M. H., Moradi, N. & Hamzenejhad, H. (2016). The effect of type and ratio of vermicompost on selected growth indices and nutrients content of tomato at greenhouse conditions. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture Soilless Culture Research Center, 6(4), 115-128. (In Farsi)
-          Run-Hua, Z., Zeng-Qiang, D. & Zhi-Guo, L. (2012). Use of spent mushroom substrate as growing media for tomato and cucumber Seedlings. Pedosphere, 22(3), 333-342.
-          Sainz, M. J., Taboada-Castro, M. T. & Vilarino, A. (1998). Growth, mineral nutrition and mycorrhizal colonization of red clover and cucumber plants grown in a soil amended with composted urban wastes. Plant and Soil, 205(1), 85-92.
-          Sensoy, S., Demir, S., Turkmen, O., Erdinc, C. & Burak-Savur, O. (2007). Responses of some different pepper (Capsicum annum L.) genotypes to inoculation with two different arbuscular mycorrhizal fungi. Scientia Horticulturae, 113(1), 92-95.
-          Sepehri, M., Jahandideh Mahjen Abadi, V., Asadi Rahmani, H. & Sadeghi Hosn, A. (2015). Influence of Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli bacteria on growth, activity of antioxidant enzymes and nutrient uptake of common bean (Phaseolus vulgaris) under salinity stress. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 5(2), 165-180. (In Farsi) 
-          Sheikhi, J., Ronaghi, A. & Mousavi, S. M. (2015). Influence of vermicompost and sodium chloride on growth of spinach and some chemical properties of post-harvest soil. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture Soilless Culture, 5(4), 83-92. (In Farsi)
-          Singh, B. K., Pathak, k., Boopathi, T. & Deka, B. C. (2010). Vermicompost and NPK fertilizer effects on morpho-physiological traits of plants, yield and quality of tomato fruits. Hortcience, 73, 77-86.
-          Tilak, K. V. B. R., Ranganayaki, N., Pal, K. K., Saxena, A. K., Shekhar-Nautiyal, C., Shilpi-Mittal, A. K. & Johri, B. (2005). Diversity of plant growth and soil health supporting bacteria. Current Science, 89, 136-150.