ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی و تعیین دماهای کاردینال با استفاده از مدل‌های رگرسیونی در سبزی بومی چوچاق (.Eryngium caucasicum Tratvu)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/iuvs.2020.114138.1066

چکیده

چوچاق (.Eryngium caucasicum Tratvu) از گیاهان بومی ایران با کاربرد سبزی- دارویی است که مطالعات اندکی در زمینه شناخت رفتارهای جوانه‌زنی آن صورت گرفته است. مطالعه بر روی اهلی‌سازی و تکثیر آن می‌تواند گامی مهم در راستای حفظ و تجاری‌سازی آن به‌شمار رود. جهت ارزیابی تأثیر درجه حرارت بر شاخص‌های جوانه‌زنی چوچاق، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت سطح دمایی (0، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه‌ی سانتی‌گراد) در سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال 1395 صورت پذیرفت. به‌منظور کمی‌سازی جوانه‌زنی و تعیین بهینه‌بودن برازش مدل‌های مختلف جوانه‌زنی از مدل‌های آماری خطوط متقاطع و مدل چند جمله‌ای درجه دو و از شاخص ضریب تبیین (R2) برای مقایسه مدل‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جوانه‌زنی چوچاق در گستره‌ی دمایی 25-10 درجه‌ی سانتی‌گراد صورت می‌گیرد. مناسب‌ترین یکنواختی جوانه‌زنی در دامنه‌ی دمایی 20-10 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. دمای 15 درجه سانتی‌گراد با احراز بالاترین میزان جوانه‌زنی (33/88 درصد)، انرژی جوانه‌زنی (5/92 درصد)، زمان تا 90 درصد جوانه‌زنی و یکنواختی جوانه‌زنی (7/7 روز) به‌عنوان مناسب‌ترین تیمار انتخاب شد. با ارزیابی دو مدل برازش، مدل چند جمله‌ای درجه دو توانست توصیف بهتری از واکنش سرعت جوانه‌زنی چوچاق نسبت به دما ارائه دهد. در این مدل، دمای مطلوب، حداقل و حداکثر جوانه‌زنی به‌ترتیب 33/15، 85/0 و 81/29 درجه سانتی‌گراد تخمین زده شد. یافته‌های به‌دست آمده این تحقیق می‌تواند در پیش‌بینی جوانه‌زنی گیاه چوچاق در عکس‌العمل به دما و نیز مدیریت این گیاه به‌عنوان سبزی فصل خنک مورد استفاده قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Germination Traits and Evaluation of Cardinal Temperatures of Eryngo as an Endemic Leafy Plant (Eryngium caucasicum Tratvu.) by Application of Regression Models

نویسندگان [English]

  • Elham Daneshfar 1
  • Majid Azizi 2
  • Hossein Aroei 3
1 Ph.D Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assosiate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Eryngo (Eryngium caucasicum Tratvu.)is an endemic plant used as a leafy herb that its seed germination behavior has not been well studied. Research on its domestication and propagation can enhance its maintenance and commercialization. Therefore, a laboratory experiment was carried out with eight constant temperatures ranging from 0-35 °C (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 °C with three replicates in a completely randomized design at Agriculture Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Iran in 2016. Two regression models, including Intersected Lines Model and Quadratic Polynomial Model were applied to germination data to evaluate cardinal temperatures and R2 value was used as criteria for comparison between the models. Results showed that seed germination occurred at temperature of 10-25 °C. Optimum germination uniformity was obtaned at temperature of 10 to 20 °C. The temperature of 15 °C with highst germination percentage (88.33 %), germination energy (92.5 %), time to 90 % germination and germination uniformity (7.17 day) was found as the optimum temperature for seed germination. Quadratic Polynomial Model was found as a better model to evaluate eryngo seed germination. The temperature of 0.85, 15.33 and 29.81 °C were respectively estimated as minimum, optimum and maximum temperatures for eryngo seed germination. It is concluded that the data can be used to predict germination of eryngo response to temperature and management of the plant in agriculture as a new leafy herb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestication
  • Cardinal temperature
  • Germination speed
  • Eryngo
  • Regression model
-          Adam, N. R., Dierig, D. A., Coffelt, T. A., Wintermeyer, M. J., Mackey, B. E. & Wall, G. W. (2007). Cardinal temperatures for germination and early growth of two Lesquerella species. Industrial Crops and Products, 25(1), 24-33.
-          Al-Ahmadi, M. J. & Kafi, M. (2007). Cardinal temperatures for germination of (Kochia scoparia L.). Journal of Arid Environments, 68(2), 308-314.
-          Alipoor, Z. & Mahmodi, S. (2015). Effect of different temperature on germination properties of fennel (Foeniculum vulgare Mill.), cannabis (Cannabis sativa L.) and sesame (Sesamus indicum L.). Iranian Journal of Seed Research, 2(1), 37-51. (In Farsi)
-          Amiri Monfared, V., Hashemi, A., Mamedi, A. & Tavakkol Afshari, R. (2018). Evaluation of germination characteristics and determination of cardinal temperatures of poppy (Papaver somniferum) seed. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 6)2(, 229-239. (In Farsi)
-          Azimi, R., Khajeh-Hosseinim, M. & Falahpor, F. (2014). Evaluation of seed germination features of Bromus kopetdaghensis Drobov. under different temperature. Journal of Range and Watershed Management, 67(2), 253-261. (In Farsi)
-          Balandari, A., Rezvani Moghaddam, P. & Nassiri Mahallati, M. (2011). Cardinal temperatures for seed germination of Cichorium pumilum Jacq. Second Congress of Seed Science and Technology, Mashhad, Iran. (In Farsi)
-          Bonhomme, R. (2000). Bases and limits to using degree day units. European Journal of Agronomy, 13(1), 1-10.
-          Cristaudo, A., Catara, S., Mingo, A., Restuccia, A. & Onofri, A. (2019). Temperature and storage time strongly affect the germination success of perennial Euphorbia species in Mediterranean regions. Ecology and Evolution, 9(19), 10984-10999.
-          Deihimfard, R., Nazari, S. & Qorani. Y. (2018). Estimation of cardinal temperatures of Lepyrodiclis holosteoides using regression models. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 6(2), 107-117. (In Farsi)
-          Derakhshan, A., Gherekhloo, J. & Paravar, E. (2014). Estimation of cardinal temperatures and thermal time requirement for Cyperus difformis seed germination. Journal of Weed Science, 9, 27-38. (In Farsi)
-          Dorri, M. A., Kamkar, B., Aghdasi, M. & Komshikamar, E. (2014). Determination of the best model to evaluate germination cardinal temperature of Silybum marianum as a medicinal plant. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 3(2), 189-200. (In Farsi)
-          Durr, C., Dickie, J. B., Yang, X. Y. & Pritchard, H. W. (2015). Ranges of critical temperature and water potential values for the germination of species worldwide: contribution to a seed trait database. Agricultural and Forest Meteorology, 200, 222-232.
-          Farahmand, H. & Nazari, F. (2015). Environmental and anthropogenic pressures on geophytes of Iran and the possible protection strategies: a review. Horticultural Science Technology, 2, 111-132.
-          Farooq, M., Basra, S. M. A., Hafeez, K. & Ahmad, N. (2005). Thermal hardening: a new seed vigor enhancement tool in rice. Acta Botaniuca Sinica, 47, 187-192.
-          Fazli Kakhki, S. F., Moshfegh, N. & Goldani, M. (2016). Determination of cardinal temperatures and responses to temperature for seed germination in basil (Ocimum basilicum L.). Plant Production Technology, 15(2), 1-11. (In Farsi)
-          Gholami-Tilebandi, H., Salehi-Balashahri, M. & Farhadi, R. (2012). Effects of priming and seed aging on germination and seedling growth of (Oryza sativa L.). Seed Science and Technology, 1, 1-13. (In Farsi)
-          Hadi, N., Souri, M. K. & Omidbeigi, R. (2012). Effect of stratification and gibberellic acid pretreatments on seed germination of hyacinth, pyrethrum and celandine medicinal herbs. Journal of Horticultural Science, 25)4(, 397-403. (In Farsi)
-          Hardegree, S. P. & Winstral, A. H. (2006). Predicting germination response to temperature. II. Three-dimensional regression, statistical gridding and iterative-probit optimization using measured and interpolated-subpopulation data. Annals of Botany, 98(2), 403-410.
-          Hasagawa, P. M., Bressan, R. A., Zhu, J. K. & Bohner, H. J. (2000). Plant cellular and molecular responses to high salinity. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 51, 463-499.
-          Hashemi, A., Baroti, S. & Tavakkol Afshari, R. (2016). Determination of cardinal temperature of Marigold (Chrysanthemum maximum Ramond.). Iranian Journal of Seed Science and Research, 5(2), 77-84. (In Farsi)
-          Hatfield, J. L. & Prueger, J. H. (2015). Temperature extremes: effect on plant growth and development. Weather and Climate Extremes, 10, 4-10.
-          Heidari, Z., Kamkar, B. & Sinaki, M. (2014). Determination of cardinal temperatures of milk thistle (Silybum marinum L.) germination. Advances in Plants & Agriculture Research, 1(5), 172-178.
-          Huang, Z., Liu, S., Bradford, K. J., Huxman, T. E. & Venable, D. L. (2016). The contribution of germination functional traits to population dynamics of a desert plant community. Ecology, 97(1), 250-261.‏
-          Jami Al-Ahmadi, M., Niromand Tomaj, A. & Zangoei, M. (2016). Cardinal temperatures for germination of (Lathyrus sativus L.). Seed Ecophysiology, 1(1), 43-56.
-          Kamkar, B., Al-Alahmadi, M. J., Mahdavi-Damghani, A. & Villalobos, F. J. (2012). Quantification of the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to germinate using non-linear regression models. Industrial Crops and Products, 35(1), 192-198.‏
-          Khalili Aghdam, N. & Jalilian, J. (2015). Estimation of germination cardinal temperature in cold and tropical Vetch. Iranian Journal of Seed Science and Research, 2(1), 37-43. (In Farsi)
-          Khalili, N., Kamkar, B. & Khodabakhshi, A. H. (2015). Quantification and analysis of savory seed’s germination reactions to temperature and salt stress. Environmental Stresses in Crop Science, 8(1), 83-92. (In Farsi)
-          Khaliliaqdam, N., Mir-Mahmoodi, T. & Bakhshi Khaniki, G. (2017). The Estimation of cardinal temperatures in common marigold (Calendula officinalis L.). Iranian Journal of Seed Science and Technology, 6(1), 39-48. (In Farsi)
-          Kheirkhah, M., Kocheki, A., Rezwani-Moqaddam, P. & Nasiri-Mahallati, M. (2011). The determination of germination cardinal temperature of Ziziphora clinopodioides Lam. Iran Journal of Field Crops Research, 11(4), 543-550. (In Farsi)
-          Khoshbakht, K., Hammer, K. & Pistrick, K. (2007). Eryngium caucasicum Trautv. cultivated as a vegetable in the Elburz Mountains (Northern Iran). Genetic Resources and Crop Evolution, 54(2), 445-448.
-          Kurtar, E. S. (2010). Modeling the effect of temperature on seed germination in some cucurbits. African Journal of Biotechnology, 9(9), 1343-1353.
-          Lashkari, A., Moghaddam, P. R. & Ghafori, A. A. (2014). Estimation of cardinal cemperatures of (Echium amoenum) with application of regression models. Iranian Journal of Field Crops Research, 12(2), 164-169.‏ (In Farsi)
-          Loka, D. A. & Oosterhuis, D. M. (2010). Effect of high night temperatures on cotton respiration, ATP levels and carbohydrate content. Environmental and Experimental Botany, 68(3), 258-263.
-          Mahmoodi, A., Soltani, E. & Barani, H. (2008). Germination response to temperature in snail medic (Medicago sativa L.). Journal of Crop Production, 1, 54-63.
-          Mosavi, S. G. R., Segatoleslami, M. J. & Pooyan, M. (2012). Effect of planting date and plant density on yield and seed yield components of Plantago ovata L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(4), 681-699. (In Farsi)
-          Nadjafi, F., Tabrizi, L., Shabahang, J. & Damghani, A. M. (2009). Cardinal germination temperatures of some medicinal plant species. Seed Technology, 31(2), 156-163.
-          Nonogaki, H., Bassel G. W. & Bewley, J. D. (2010). Germination- still a mystery. Plant Science. 179, 574-581.
-          Noorhosseini, S. A., Safarzadeh, M. N. & Sadeghi, S. M. (2016). Evaluation of energy, value and vigour of seed germination in peanut (Arachis hypogaea L.). Journal of Plant Researches, 29(1), 221-234. (In Farsi)
-          Rahimi, Z. & Kafi, M. (2010). Determination of cardinal temperatures and influence of different level of temperatures on seed germination’s traits of purslane )Portulaca oleracea(. Journal of Plant Protection (Agricultural Sciences and Technology Journal), 4(1), 80-86. (In Farsi)
-          Rawlins, J. K., Roundy, B. A., Davis, S. M. & Egget, D. (2012). Predicting germination in semi-arid wildland seedbeds. I. Thermal germination models. Environmental and Experimental Botany, 76, 60-67.
-          Rezvani, M. & Zaefarian, F. (2017). Effect of some environmental factors on seed germination of Eryngium caeruleum M. Bieb. populations. Acta Botanica Brasilica, 31(2), 220-228.
-          Rojas-Arechiaga, M., Casas, A. & Vazquez-Yanes, C. (2001). Seed germination of wild and cultivated Stenocerevs stellatus (Cactacea)from the Tehuacan-Cuicatlan Valley, Central Mexico. Journal of Arid Environment, 49(2), 279-287.
-          Roumani, A. & Ehteshami, M. (2014). Effect of different levels of salinity stress on seed germination and early growth of fenugreek (Trigonella foenum-greacum) seedling. Iranian Journal of Seed Research, 1(1), 33-45. (In Farsi)
-          Seyyed Sharifi, R. & Khavazi, K. (2012). Effect of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on germination components and seedling growth of corn (Zea mays L.). Journal of Agroecology, 3(4), 506-513. (In Farsi)
-          Jamian, S. S., Asilan, K. S., Mehrani, S., Tabrizi, A. T. & Goharian, A. (2014). Effects of elevated temperatures on seed germination and seedling growth in three medicinal plants. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 7(4), 173-177.
-          Souri, M. K., Arab, M. A., Tohidloo, G. H. & Kashi, A. K. (2017). Effect of some seed priming treatments on germination quality of artichoke (Cynara scolymus) seeds. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 5(2), 85-94. (In Farsi)
-          Tabrizi Raeini, L., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M. & Rezvani Moghaddam, P. (2008). Germination behavior of cultivated and natural stand seeds of khorasan thyme (Thymus transcaspicus Klokov.) with application of regression models. Iranian Journal of Field Crop Research, 5(2), 249-257. (In Farsi)
-          Taghvaei, M., Sadeghi, H. & Khaef, N. (2015). Cardinal temperature for germination of the medicinal and desert plant (Calotropis procera L.). Planta Daninha, Vicosa,33(4), 671-678.
-          Tolyat, M. A., Afshari, R. T., Jahansoz, M. R., Nadjafi, F. & Naghdibadi, H. A. (2014). Determination of cardinal germination temperatures of two ecotypes of Thymus daenensis subsp. daenensis. Seed Science and Technology, 42(1), 28-35.‏