ارزیابی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌های بادمجان (Solanum melongena L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

2 دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

10.22034/iuvs.2020.114655.1071

چکیده

بادمجان (Solanum melongena L.) یکی از محصولات زراعی مهم در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است. مطالعه تنوع بین ارقام موجود برای ایجاد ارقام جدید ضروری است. این پژوهش با هدف مطالعه خصوصیات کمی و روابط صفات در 14 ژنوتیپ بادمجان انجام شد. ارقام و ژنوتیپ‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال 1397 کشت شدند. صفات مختلفی از جمله ارتفاع بوته، وزن میوه، تعداد میوه در بوته، روز تا 50 درصد گلدهی، تعداد شاخه در بوته، طول میوه، قطر میوه و عملکرد میوه اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر تمام صفات اندازه‌گیری شده اختلاف آماری معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد که ژنوتیپ‌ AVF1 به‌عنوان ژنوتیپ با عملکرد میوه در بوته بالا شناسایی شد. بررسی همبستگی صفات نشان داد که عملکرد میوه با صفات وزن میوه، تعداد میوه در بوته، تعداد شاخه در بوته و طول میوه ارتباط مثبت و معنی‌داری داشت. تجزیه رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که صفات تعداد میوه در بوته و وزن میوه وارد مدل نهایی شدند. تجزیه بای‌پلات بر اساس دو مؤلفه اول نشان داد که تنوع ژنتیکی مناسبی در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی وجود دارد که از این تنوع می‌توان در تدوین برنامه‌های به‌نژادی بادمجان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم تعداد میوه در بوته و وزن ‌میوه با عملکرد میوه می‌توان از این دو ویژگی به‌عنوان شاخص انتخاب برای بهبود عملکرد در بادمجان بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Phenotypic Diversity in Eggplant (Solanum melongena L.) Genotypes

نویسندگان [English]

  • Araz Mohammad Kameli 1
  • Ghaffar Kiani 2
  • Seyed Kamal Kazemitabar 2
1 M.Sc. Graduate, Department of Plant Breeding, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mazandaran, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Eggplant (Solanum melongena L.) is one of the most important crops in tropical and subtropical areas. Study of variation among existing varieties is essential for development of new varieties. This study was conducted to investigate the quantitative characteristics and trait correlations in 14 eggplant genotypes. The cultivars and genotypes were grown in a randomized complete block design with three replications at research farm of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during 2018. Various traits including plant height, fruit weight, number of fruits per plant, day to 50 % flowering, number of branches per plant, fruit length, fruit diameter and fruit yield were measured. The results showed that there were significant differences among the genotypes for all measured traits at 1 % probability level. According to the results of mean comparisons AVF1 was identified as the best genotype with high fruit yield per plant. The study of trait correlations revealed that fruit yield had a positive and significant correlation with fruit weight, number of fruit per plant, number of branches per plant and fruit length. Using the stepwise regression analysis number of fruits per plant and fruit weight were selected as the significant variable in the model. The biplot analysis based on the first two components showed that there is a suitable genetic diversity among the studied genotypes, which can be used in eggplant breeding programs. Also, according to the direct relationship between the number of fruits per plant and the weight of fruit with fruit yield, these two characteristics can be used as a selection indicator to improve yield in eggplant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative traits
  • multivariate statistics
  • Fruit yield
  • Correlation
-          Ara, A., Narayan, R., Ahmed, N. & Khan, S. (2009). Genetic variability and selection parameters for yield and quality attributes in tomato. Indian Journal of Horticulture, 66(1), 73-78.
-          Asati, B. S. (2001). Evaluation of brinjal (round) varieties under Chhattisgarh condition. M.Sc. Thesis, Indira Gandhi Agricultural University, Raipur.
-          Bagheri, M., Keshavarz, S. & Kakhki, A. (2016). Evaluation of selected lines from eggplant (Solanum melongena L.) landraces. Seed and Plant Improvement Journal, 32(2), 165-180. (In Farsi)
-          Bagheri, M., Keshavarz, S., Zarbakhsh, A. J. & Arab Salmani, K. (2014). Selected lines from Iranian eggplant landraces in advanced yield trails. Seed and Plant Improvement Journal, 29(4), 857-859. (In Farsi)
-          Banerjee, S., Singh Bisht, Y. & Verma, A. (2018). Genetic diversity of brinjal (Solanum melongena L.) in the foot hills of Himalaya. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(4), 3240-3248.
-          Begum, F., Islam, A. A., Rasul, M. G., Mian, M. K. & Hossain, M. M. (2013). Morphological diversity of eggplant (Solanum melongena) in Bangladesh. Emirates Journal of Food and Agriculture, 25(1), 45-51.
-          Devi, C. P., Munshi, A. D., Behera, T. K., Choudhary, H. & Saha, P. (2016). Characterisation of cultivated breeding lines of eggplant (Solanum melongena L.) and related wild Solanum species from India. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 91(1), 87-92.
-          Devi, C. P., Munshi, A. D., Behera, T. K., Choudhary, H., Gurung, B. & Saha, P. (2015). Cross compatibility in interspecific hybridization of eggplant, Solanum melongena, with its wild relatives. Scientia Horticulturae, 193, 353-358.
-          Ghorbanpour, A., Salimi, A., Tajick Ghanbary, M. A., Pirdashti, H. & Dehestani, A. (2018). Relationship between fruit yield and its components in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars using multivariate statistical methods. Journal of Crop Breeding, 9(24), 22-29. (In Farsi)
-          Kumari, S. & Sharma, M. K. (2014). Genetic variability studies in tomato (Solanum lycopersicum L.). Vegetable Science, 40(1), 83-86.
-          Mivehchi-Langaroudi, H. & Kazerani, N. (2000). Study on the yield of Eggplant cultivars in Bushehr. Seed and Plant Improvement Journal, 16(4), 509-511. (In Farsi)
-          Patel, S. N., Popat, R. C., Patel, P. A. & Vekariya, R. D. (2018). Genetic diversity analysis in brinjal (Solanum melongena L.) genotypes: A principal component analysis approach. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(01), 3296-3301.
-          Sharma, H. (2017). Studies on antioxidant and anticancer properties of brinjal (Solanum melongena L.) genotypes. Ph.D. Thesis. Doctoral dissertation, Punjab Agricultural University, Ludhiana.
-          Srivastava, K., Kumari, K., Singh, S. & Kumar, R. (2013). Association studies for yield and its component traits in tomato (Solanum Lycopersicum L.). Plant Archives, 13(1), 105-112.
-          Tripathy, B., Sharma, D., Singh, J. & Nair, S. K. (2018). Correlation and path analysis studies of yield and yield components in Brinjal (Solanum melongena L.). International Journal of Pure and Applied Biosciences, 6(1), 1266-1270.
-          Uddin, M. S., Rahman, M. M., Hossain, M. M. & Mian, M. A. (2014). Genetic diversity in eggplant genotypes for heat tolerance. SAARC Journal of Agriculture, 12(2), 25-39.