بررسی اثر پارازیتیسمی دو گونه زنبور تریکوگراما روی تخم‌های شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی (Tuta absoluta) تحت تأثیر آفت‌‌‌کش‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/iuvs.2020.125738.1094

چکیده

با توجه به این‌که شب‌پره مینوز یکی از آفات مهم و خسارت‌زای گوجه‌فرنگی به‌شمار می‌رود، در این پژوهش جهت استفاده از حشره‌کش‌هایی با خطر کمتر برای محیط‌زیست، مصرف‌کنندگان و دشمنان طبیعی، اثر آفت‌‌کش‌های آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی‌پرید و فلوبندیامید روی مرحله بالغ دو گونه Trichogramma brassicaeوTrichogramma evanescens به‌عنوان پارازیتوئید تخم شب‌پره مینوز در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. زنبورهای تریکوگراما روی تخم‌های شب‌پره بید غلات با شرایط (دمای 1±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی) پرورش داده شدند. آزمایش مقایسه میزان پارازیتیسم دو گونه به روش t-test و در دسته‌های 10 ‌تایی و در درون ظروف پلاستیکی استوانه‌ای شکل انجام شد. آزمایش مربوط به اثر غلظت کشنده 25 درصد هر آفت‌کش روی زنده‌مانی زنبورها بر پایه طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار و در هر تکرار 10 عدد زنبور ماده جفت‌گیری‌کرده و به شیوه لوله آزمایش (Vial assay) انجام شد. زنبورها به‌مدت 24 ساعت در معرض این غلظت قرار گرفتند. جهت بررسی میزان پارازیتیسم زنبورهای زنده مانده از آزمایش اثر غلظت کشنده 25 درصد هر آفت‌کش، آزمایشی در سه تکرار در هر تکرار پنج عدد زنبور و 150 عدد تخم مینوز گوجه‌فرنگی به روش طرح کاملاً تصادفی و شیوه فاکتوریل به‌مدت 48 ساعت درون ظروف پلاستیکی استوانه‌ای شکل انجام شد. مرگ و میر به‌طور روزانه ثبت شد و میزان کاهش پارازیتیسم محاسبه گردید. میزان درصد مرگ و میر کلی اصلاح شده در تیمارهای آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی‌پرید و فلوبندیامید برای گونه T. brassicaeبه‌ترتیب 67/26، 20، 33/13 و 33/13 و برای T. evanescens به‌ترتیب 20، 20، 33/13 و 67/6 محاسبه شد. میزان کاهش پارازیتیسم در تیمارهای آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی‌پرید و فلوبندیامید برای T. brassicae به‌ترتیب 12/25، 71/18، 3/13 و 81/11 درصد و برای T. evanescens به‌ترتیب 18/24، 2/19، 15 و 84/10 درصد تعیین شد. نتایج نشان دادکه فلوبندیامید سمیت کمتری نسبت به دیگر ترکیبات مورد بررسی داشته و استفاده از آن در برنامه‌های مدیریت تلفیقی مینوز گوجه‌فرنگی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Parasitismic Effect of Two Species of Trichogramma on Eggs of Tuta absoluta under Effect of Pesticides

نویسندگان [English]

  • Sedighe Ashtari 1
  • Qodratollah Sabahi 2
  • Khalil Talebijahromi 3
1 Plant Protection Research Department, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Due to the fact that Tuta absoluta is one of the most important pests of tomato and causes damage, therefore to use less risk insecticides for the environment, consumers and natural enemies, in the study, the effects of, abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid, and flubendiamide were tested against T. brassicae and T. evanescens of natural enemies of T. absoluta in laboratory conditions of Arak Agricultural Research Center in 2018. Parasitoids were reared on the angoumois grain moth, Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae) eggs in the laboratory under the controlled conditions of 25 ± 1 °C, 60 ± 10% RH, and a photoperiod of 16:8 h (L: D). The comparison test of the parasitism of the two species was performed by t-test and in 10 categories in a plastic glass. LC25 of pesticides in tests were used. The experiments on LC25 effect of each pesticide on wasps survival were performed by vial assay and completely randomized design in 5 replications and in each replications 10 female wasps. Wasps were exposed to this concentration for 24 hours. Control treatment was distilled water. In order to investigate parasitism rate of lived wasps, experiments were conducted in 3 replications in each replications were 5 wasps that for 48 hours were placed exposed to150 eggs of Tuta absoluta in cylindrical containers. Completely randomized design to factoriel method was conducted. The mortality rate was recorded daily and the rate of parasitism reduction was calculated. Corrected mortality rate for abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide with host of T. absoluta were 26.67, 20, 13.33 and 13.33% for T. brassicae, respectively, and for T. evanescens 20, 20, 13.33 and 6.67 percent. The rate of reduction of parasitism in the treatment of abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide for T. brassicae were 25.12, 18.71, 13.3 and 11.81% respectively, and for T. evanescens were 24.18, 19.2, 15 and 10.84% respectively. Based on our results, flubendiamide showed selectivity and it can be used as an effective tool for integrated pest management programs of tomato leaf miner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pesticides
  • Tuta absoluta
  • Trichogramma
  • Integrated pest management