کاربرد نانو ذرات نقره پوشش‌دار شده با پکتین و تریاکانتانول بر ضدعفونی و ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم آگریا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، ایران

10.22034/iuvs.2020.129406.1103

چکیده

تولید گیاهان عاری از ویروس از طریق کشت درون شیشه‌ای و تکثیر آنها، به کاهش هزینه‌ها و افزایش عملکرد منجر می‌شود. بنابراین در این آزمایش اثر ضدعفونی‌کنندگی نانو ذرات نقره با پوشش پکتین در غلظت‌های (صفر، 25، 50، 75 و 150 میلی‌گرم در لیتر) در سه زمان (10، 20 و 30 دقیقه) بر کاهش آلودگی ریز نمونه‌ها به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گیاهان باغی دانشگاه تبریز در سال 1398مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به‌‌منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف تریاکانتانول (صفر، 25/0، 5/0 و 75/0 میلی‌گرم در لیتر) بر ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم آگریا، آزمایش دوم در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا در آمد. ضدعفونی نمونه‌ها با تیمار نانو ذرات نیترات نقره با پوشش پکتین در غلظت‌های 50 و 75 میلی‌گرم در لیتر در مدت‌ زمان 30 دقیقه بهترین نتیجه را برای کنترل پوسیدگی ریزنمونه داشتند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، کاربرد تریاکانتانول اثر معنی‌داری بر صفات ریزغده فاقد خواب، طول شاخه فرعی و تعداد شاخه فرعی نداشت. با این ‌وجود، مقایسه میانگین صفات تعداد ریزغده و درصد غده‌زایی نشان داد که بیشترین میزان این شاخص‌ها در غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر تریاکانتانول مشاهده گردید. علاوه بر این بیشترین میزان تعداد چشم و طول ریزغده در تیمار تریاکانتانول با غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر به‌ترتیب با 98/1 عدد و 213/5 میلی‌متر مشاهده شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، چنین به‌نظر می‌رسد که کاربرد نانو ذرات نقره پوشش‌دار شده با پکتین و نیز غلظت‌های مختلف تریاکانتانول به‌عنوان دو ترکیب مهم در کاهش پوسیدگی ریزنمونه‌ها و نیز افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه‌ای قابل‌توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Pectin- tagged Nano Silver and Triacontanol on In Vitro Microruberization of Solanum tuberosum L. cv. Agria

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Abedini 1
  • Alireza Motallebi Azar 2
  • Fariborz Zaare Nahandi 2
  • Gholamreza Gohari 3
1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Nanotechnology is effective in the rapid detection of plant diseases, identifying and removing pesticide residues, increasing the shelf life, packaging and transporting in crops. The aims of this study were to evaluate the effect of pectin- tagged nano silver nanocomposite and triacontanol on in vitro contamination, micropropagation and microtuberization of potato under in vitro condition. For this purpose, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications on potato explants of mentioned cultivar. In first experiment, the number of healthy explant without any bacterial and fungal symptoms were calculated after 1 week. In second experiment, four weeks after cultivation of explants, micropropagarion in microtuber number, microtuber length and weight, diameter of the tubers, the length of bud, the percentage of non-dormancy microtubers, the germination percentage and the rate of microtuberization were measured. Our result showed that application of 50 mg/L for 30 min pectin-tagged nano silver increased healthy explants more than 50%. Among the different concentration of triacontanol, using 0.5 mg/L was the best response for traits such as microtuber number, microtuber length and weight. Also, using 0.5 mg/L triocontanol was the best protection for all microtuber traits except microtuber weight. Although the experiment was performed without the use of growth regulators, the addition of graphene oxide nanoparticles to the medium improved the micropropagation and microtuberization performance. In general, the results showed that 0.5 mg/L was the best concentration for microtuberization. Microtubers production technology is used as a tool to reduce the time needed to produce plant biomass, increase seed tuber quality (reduce pathogens), and microtubers production throughout the year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contamination
  • Nanotechnology
  • Microtuberization
  • In vitro