تأثیر رژیم‌های آبیاری و تربیت بوته بر عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی رقم مارماندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22034/iuvs.2020.136777.1119

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و تربیت بوته بر عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی رقم بومی استان ایلام (رقم مارماندی)، به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام در سال زراعی 96-1395 انجام شد. فاکتور اول شامل چهار سطح آبیاری 80، 100، 120 و 140 درصد نیاز آبی گیاه و فاکتور دوم شامل دو تیمار تربیت بوته به‌صورت قیم‌بندی بوته و خوابانیدن بوته بودند. نتایج نشان داد که آبیاری در سطح 140 درصد نیاز آبی گیاه، عملکرد و اجزا عملکرد را افزایش داد. همچنین بالاترین میانگین عملکرد کل، اندازه میوه و تعداد بوته در هر واحد آزمایشی در تربیت بوته به روش قیم‌بندی ثبت گردید. به‌طور کلی تربیت بوته به روش قیم‌بندی تحت شرایط آبیاری با نیاز آبی 120 درصد جهت بهبود عملکرد و کیفیت محصول گوجه‌فرنگی رقم مارماندی به‌عنوان تیمار برتر مشخص شد. بنابراین کاربرد تیمارهای فوق به‌عنوان برنامه‌ای کاربردی جهت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم مارماندی در شرایط اقلیمی منطقه ایلام توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation Regimes and Training Method on Yield and Quality of Tomatoes Marmande cultivar

نویسندگان [English]

  • Faezeh Koulivand 1
  • mehdi saidi 2
  • Yahya Mohammadi 3
1 M.Sc. Graduated Student, Department of Medicinal Plants, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

The experiment was performed as a factorial based on a completely randomized block design with 3 replications in the research farm of Ilam University in cropping year of 2016-2017. The irrigation levels including 80, 100, 120 and 140 percentages of the plant water requirement were assigned to the main plots and the two plant training systems including uprighting trunk and layering were assigned to the subplots. The results showed that increasing the amount of irrigation water (140%) lead to increase in tomatoes (Solanum lycopersicum L.) yield and its important components. In addition, the highest yield, fruit size and number of plant in the each experimental unit were recorded in uprighting trunk method. Generally, using uprighting trunk method in combination with irrigation treatment including 120% plant water requirement was found best to improving yield and quality of tomato Marmande cultivar. Therefore, these treatments are suggested for increasing the yield and improving the quality of Marmande cultivar of tomato in climatic conditions of Ilam area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uprighting trunk
  • Layering
  • Solanum lycopersicum
  • Water requirement