بررسی شرایط اقلیمی شهرک‌های گلخانه‌ای در حال احداث استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.22034/iuvs.2020.131085.1110

چکیده

اقتصاد علم انتخاب و تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود بشری است. این تخصیص زمانی کارا و بهینه خواهد بود که بر مبنای اصولی بنا نهاده شده باشد. در کشور، برخی از گلخانه‌ها بدون مطالعه اقلیم‌شناختی و توپوگرافی مناطق ایجاد شده‌اند. بنابراین هزینه‌های تولید بالا، نداشتن بازارهای فروش و صنایع تبدیلی و فرآوری، از جمله مشکلات اصلی محصولات این گلخانه‌ها می‌باشد. از این‌رو در این تحقیق به بررسی تناسب اقلیمی شهرک‌های گلخانه‌ای استان البرز جهت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای پرداخته‌ شد. مناطق جغرافیایی مورد مطالعه ظهیرآباد، چوپان‌آباد و ماهدشت استان البرز بود. برای انجام مطالعه، متغیرهای میانگین‌های درجه حرارت ماهانه، حداکثر درجه حرارت ماهانه، حداقل درجه حرارت ماهانه، ماهانه رطوبت نسبی و ماهانه تشعشع خورشیدی، بر مبنای ماه‌های سال میلادی در بازده زمانی 20 ساله (2019-1999) از ایستگاه‌های هواشناسی جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که گلخانه‌های واقع در استان البرز حداقل در پنج ماه از سال به سیستم‌های گرمایش فعال نیاز دارند؛ که این امر در منطقه آلمریا یک ماه و در منطقه آنتالیا نیز سه ماه بود. همچنین چهار ماه سال سیستم‌های سرمایشی کارآمد ضروری می‌باشد؛ که خود این امر باعث افزایش هزینه‌ها می‌گردد؛ و منطقه مورد مطالعه از نظر میزان تابش خورشیدی در حد مجاز بود. نتایج نشان دهنده این امر است که احداث گلخانه در استان البرز از نظر شاخص‌های جهانی بسیار پایین می‌باشد. مدیریت و احداث گلخانه‌ به‌صورت سنتی (حس‌های پنج‌گانه) کاری پر هزینه‌ای است. بنابراین استفاده از سیستم‌های کنترل اقلیم اتوماتیک امری ضروری برای کاهش هزینه‌های گلخانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Climatic Conditions of Greenhouse Complex under Construction in Alborz Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Allahveran 1
  • Vali Rabei 2
  • Ghasem Zarei 3
1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Associate Professor, Institute of Technical Research and Agricultural Engineering, Agricultural Education and Extension Research Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Economics is the science of selecting and allocating limited resources to meet unlimited human needs. This allocation will be efficient and optimal when it is based on principles. In the country, some greenhouses have been made without studying the climatology and topography of the regions, so high production costs, lack of sales markets and processing industries are among the main problems that these greenhouses are faced to. Therefore, in this study, the climatic suitability of the region for greenhouse complex development in Alborz province of Iran was studied. The geographical areas under study were Zahirabad, Chupanabad and Mahdasht in Alborz province. For the study, the variables including mean monthly temperature, maximum monthly temperature, minimum monthly temperature, monthly relative humidity and monthly solar radiation were collected from meteorological stations in a 20-year time period (1999-2019). The results showed that greenhouses located in Alborz province need active heating systems for at least five months per year, while this is comparatively one month in Almeria and three months in Antalya in Turkey. Moreover, the greenhouses need four months per year an efficient cooling systems. This may increase the costs. In addition, the study area was found within the allowable limit in terms of solar radiation. The results show that the suitability of constructing greenhouses in Alborz province is very low in terms of global indicators. Managing and constructing a greenhouse traditionally (using physical five senses) is a costly task. Therefore the use of automatic climate control systems is essential to reduce greenhouse costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz
  • Climatic suitability
  • Influential factors
  • Greenhouse