بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، مدل‌سازی انرژی و تحلیل هزینه‌های تولید ترب در غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/iuvs.2020.124455.1091

چکیده

هدف از این تحقیق، مدل‌سازی جریان انرژی مصرفی و هزینه‌های تولید ترب و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای آن در استان ایلام بود. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 63 کشاورز در سال 1397 به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان انرژی ورودی در هر هکتار از مزارع ترب برابر 12105 مگاژول بر هکتار است که از این مقدار بیشترین سهم مربوط به سوخت بنزین، کود نیتروژن و سوخت دیزل به‌ترتیب با 5/34، 7/29 و 75/13 درصد و کمترین آن با 01/0 درصد مربوط به بذر به‌دست آمد. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از عملیات زراعی برای تولید ترب برابر 88/520 کیلوگرم دی‌اکسید کربن بر هکتار به‌دست آمد که سهم سوخت بنزین، کود دامی، کود نیتروژن و سوخت دیزل به‌ترتیب با 78/39، 11/33، 2/13 و 23/10 درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. با انجام تحلیل رگرسیونی تأثیر نهاده‌های کار انسانی، آب آبیاری، ماشین‌ها، کودهای شیمیایی، کود دامی و بذر بر عملکرد محصول مثبت و تأثیر نهاده‌های سموم، سوخت دیزل و بنزین بر عملکرد ترب منفی محاسبه شد. در محاسبات اقتصادی نسبت سود به هزینه برای تولید ترب برابر 93/2 به‌دست آمد.

واژه‌های کلیدی: محیطزیست، کشاورزی پایدار، انرژی، ترب، شاخصهای اقتصادی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Greenhouse Gas Emissions, Modelling Energy and Cost Analysis of White Radish Production in West of Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Azizpanah 1
  • Majid Namdari 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural, University of Ilam, Ilam, Iran
2 Assistant Professor, Department of Genetics and Plant Production, Faculty of Agricultural, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the energy consumption, production costs and greenhouse gas emissions in white radish production in Ilam province, Iran. Data were collected through face-to-face questionnaires from 63 farmers in the studied region in 2018. The results showed that the input energy was 12105 MJ ha-1, of which the highest share was related to gasoline, nitrogen fertilizer and diesel fuel with 34.5, 29.7 and 13.75 percentages, respectively. The lowest input was belong to seed with 0.01%. The total greenhouse gas emissions in white radish production was 520.88 kg carbon dioxide per hectare, of which gasoline, manure, nitrogen fertilizer and diesel fuel constitute the highest input with 39.78, 33.11, 13.12 and 10.23 percent, respectively. The result of analysis using Cobb–Douglas production function showed that the effect of labor work, irrigation water, machineries, chemical fertilizers, manure and seed on yield was positive and the effect of pesticides, diesel fuel and gasoline was negative. The economic analysis revealed that the profit-to-cost ratio was 2.93.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy
  • White radish
  • Economic Indices
  • Sustainable agriculture
  • environment

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7
بهار و تابستان 1399
صفحه 161-175
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1399