بر اساس نویسندگان

آ

 • آذرمی، رسول [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران
 • آذرمی، رسول [1] گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی

ا

ب

 • بیات، فریبا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • برزگر، طاهر [2] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • بهادری، سمیه [1] دانشگاه محقق اردبیلی
 • بهنامیان، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
 • بهنامیان، مهدی [1] نویسنده مسئول و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل؛

ت

ج

چ

ح

 • حسنی جیفرودی، حسن [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • حسندخت، محمدرضا [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حقیقی، مریم [2] استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حقیقی، مریم [1] گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حقیقی، مریم [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حقیقی، مریم [2] عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

خ

د

 • دژستان، سارا [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • دژستان، سارا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • دشتی، فرشاد [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • دهدار، بهرام [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی.

ر

 • ربیعی، ولی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رسولی، فرزاد [1] گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاوری، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی
 • رضایی، رضا [1] دانشجوی پیشین کارشناسی‌ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرا

ز

 • زاهدی، سید مرتضی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

س

 • ساعی، مهدیه [1] استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • سلطانی طولارود، علی اشرف [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سلگی، موسی [1] دانشگاه اراک – دانشکده کشاورزی – گروه مهندسی باغبانی
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب اله [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ش

ص

ع

 • عابدینی، فاطمه [1] دانشجوی سابق گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • عالی، جواد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • عالم زاده انصاری، ناصر [1] دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عبدالهی، کبری [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ف

 • فاتح، مهسا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌‌ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

ق

 • قنبری، خدیجه [1] دانش‎آموخته کارشناسی‎ارشد رشته علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • قهرمانی، زهرا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

ک

 • کاشی، عبدالکریم [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کامکار، بهنام [1] استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کیخا، زینب [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کریمی راد، رقیه [1] 1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
 • کلوندی، حمید [1] گروه علوم باغبانی، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

م

ن

و

 • وفایی، یاور [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

ی

 • یداللهی، عباس [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس