بر اساس نویسندگان

آ

 • آذرمی، رسول [1] گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی

ا

ب

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • دژستان، سارا [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • دژستان، سارا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • دشتی، فرشاد [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • دهدار، بهرام [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی.

ر

 • رسولی، فرزاد [1] گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاوری، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی
 • رضایی، رضا [1] دانشجوی پیشین کارشناسی‌ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرا

ز

 • زاهدی، سید مرتضی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

س

ش

ص

ع

ق

 • قنبری، خدیجه [1] دانش‎آموخته کارشناسی‎ارشد رشته علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

ک

 • کاشی، عبدالکریم [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کامکار، بهنام [1] استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کیخا، زینب [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کریمی راد، رقیه [1] 1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
 • کلوندی، حمید [1] گروه علوم باغبانی، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

م

ن

و

 • وفایی، یاور [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

ی

 • یداللهی، عباس [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس