نویسنده = زارع بوانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل به شوری در رقم‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

10.22034/iuvs.2020.114181.1068

زهرا حسینی؛ محمدرضا زارع بوانی؛ احمد زارع


شماره‌های پیشین نشریه