نویسنده = کاملی، عراز محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌های بادمجان (Solanum melongena L.)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

10.22034/iuvs.2020.114655.1071

عراز محمد کاملی؛ غفار کیانی؛ سید کمال کاظمی تبار


شماره‌های پیشین نشریه