دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-50 

مقاله پژوهشی

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های بومی جعفری (Petroselinum crispum Mill) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP

صفحه 1-10

10.22034/iuvs.2015.15346

خدیجه نصیری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ عباس یداللهی؛ امین میرشکاری؛ خدیجه قنبری