دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-50 
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های بومی جعفری (Petroselinum crispum Mill) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP

صفحه 1-10

خدیجه نصیری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ عباس یداللهی؛ امین میرشکاری؛ خدیجه قنبری


6. بررسی برخی از خصوصیات ژنوتیپ ها و ارقام گوجه فرنگی هلندی و روسی در شرایط اهواز

صفحه 53-64

مریم جاویدی شیروانی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ مهرانگیز چهرازی