دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1400 
1. بررسی اثر ملاتونین بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه استویا تحت شرایط تنش شوری

10.22034/iuvs.2021.534020.1170

زهرا نورمحمدی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ رسول آذرمی؛ مرتضی شیخعلیپور؛ اسماعیل چمنی؛ رقیه شهبازی یاجلو


9. ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد در لاین‏های پیشرفته بادمجان‏های قلمی کشور

10.22034/iuvs.2021.531273.1163

محمود باقری؛ حامد حسن زاده خانکهدانی؛ زینب عنافجه؛ کریم عرب سلمانی