دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1399 
7. بررسی تأثیر متانول، تراکم و تداخل علف‌های‌هرز بر صفات مورفولوژی و عملکرد بامیه

10.22034/iuvs.2021.137232.1121

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقةالاسلامی؛ فرامرز کارگر


10. اثرات پیش تیمار بذرمرزه با سالیسیلیک اسید و نانو ذرات سیلیسیم در شرایط تنش عنصر سرب

10.22034/iuvs.2021.520719.1132

حسن ملکی لجایر؛ سمیه سلطانزاده پرمهر؛ موسی ترابی گیگلو؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی