دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-188 
7. بررسی تأثیر متانول، تراکم و تداخل علف‌های‌هرز بر صفات مورفولوژی و عملکرد بامیه

صفحه 97-110

10.22034/iuvs.2021.137232.1121

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقةالاسلامی؛ فرامرز کارگر