دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1399، صفحه 1-175 
ارزیابی چند متغیره خواص آنتی‌اکسیدانی مارچوبه در ارتباط با عوامل محیطی

صفحه 99-112

10.22034/iuvs.2020.136734.1118

عایشه خرمالی؛ فائزه سوادکوهی؛ رقیه اسکوئیان؛ ایرج مهرگان؛ سید جواد موسوی زاده


بررسی صفات زراعی، عملکرد و پایداری ارقام مختلف نخودفرنگی در منطقه طارم با استفاده از تجزیه گرافیکی

صفحه 113-130

10.22034/iuvs.2020.130891.1109

احمدرضا دادرس؛ محمود عظیمی؛ محسن خدادادی؛ مهدی آقابیگی؛ عزیزاله عبداللهی؛ آرش محمدی