درباره نشریه

مجله علوم سبزی ها تمام جنبه های پژوهش و توسعه سبزی ها مانند ژنتیک، بهنژادی، سیتولوژی، ژنومیکس، زیست فنآوری، متابولیسم، فیزیولوژی اکولوژی، کیفیت، فنون تولید، مدیریت بیماری ها، مدیریت آفات، مدیریت پس از برداشت، بازاریابی و غیره پوشش می دهد. مقالاتی که به زبان فارسی نوشته شده باشد و برای اولین بار منتشر شده و تحقیقات مرتبط با انواع محصولات سبزی را گزارش نموده و یا مروری یا تفسیری  بر چنین تحقیقاتی باشند، پذیرفته می شوند. مقاله های کوتاه مرتبط با فنون آزمایشی، ماشین آلات و ادوات و مشاهده پیدیده های منحصربفرد بعنوان مکاتبات کوتاه پذیرفته می شوند.