راهنمای نویسندگان

 راهنمای ثبت نام در سامانه

راهنمای ارسال مقاله

برای دریافت راهنمای نگارش مقالات لطفا آدرس زیر را کپی نموده و به قسمت آدرس بار مرورگر خود  منتقل نمایید. پس از فشردن کلید اینتر راهنمای نویسندگان قابل دسترسی خواهد بود:

https://drive.google.com/file/d/1ItPiQP_8qMzanLsRZ9RlnVYr31kzsa-t/view?usp=sharing

 

 تعهدنامه

دریافت، تکمیل و ارسال تعهدنامه به همراه مقالات الزامی است. لطفا فایل تعهدنامه را از لینک زیر دریافت نمایید.

 https://drive.google.com/file/d/1ApfPAMVQIW5N34yqjbf3Ty0IjdM-qiP8/view?usp=sharing

 

فرم تعارض منافع

دریافت، تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع به همراه مقالات الزامی است. لطفا برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک نمایید.