اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صیدی

به نژادی سبزی ها دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.saidi/overview
msaidiilam.ac.ir
09183429206
0000-0001-9462-7127

سردبیر

دکتر صاحبعلی بلندنظر

فیزیولوژی سبزی ها استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?bolandnazar
bolandnazartabrizu.ac.ir
0000-0001-9396-7373

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا حسندخت

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrhassan/?lang=en-gb
mrhassanut.ac.ir
09122005759
0000-0002-1808-8069

دکتر عباس حسنی

علوم باغبانی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassani
a.hassaniurmia.ac.ir

دکتر محمود قاسم نژاد

باغبانی- تغذیه گیاهان باغی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

ghasemnezhadguilan.ac.ir
0000-0002-7615-2639

دکتر بهروز اسماعیل پور

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=338&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=en&sid=1
esmailpouruma.ac.ir
09147458121
0000-0002-7080-0236

دکتر محمد جمال سحرخیز

علوم باغبانی استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

agri.shirazu.ac.ir/~saharkhiz
saharkhizshirazu.ac.ir
09171202089
0000-0003-2151-5006

h-index: 15  

دکتر محمود روشنی

شیمی تجزیه استاد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/m.roushani/overview
m.roushaniilam.ac.ir
9188418393
0000-0001-6749-5878

h-index: 31  

دکتر صاحبعلی بلندنظر

فیزیولوژی سبزی ها استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?bolandnazar
bolandnazartabrizu.ac.ir
0000-0001-9396-7373

دکتر جواد عرفانی‌مقدم

علوم باغبانی دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/j.erfani/overview?lang=En
j.erfaniilam.ac.ir
0000-0002-6994-9658

دکتر مهدی صیدی

به نژادی سبزی ها دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.saidi/overview
msaidiilam.ac.ir
0000-0001-9462-7127

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر سوداکر دی وارادی

بهنژادی سبزی ها استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی ماهاتما فوله، راهوری، هندوستان

sdwarade50gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مهدی حسن پور

گیاه پزشکی استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=211
hassanpouruma.ac.ir
0000-0002-5409-428x

کارشناس نشریه

دکتر سمیه حاجی نیا

دانشگاه ایلام

hajinia.2010gmail.com
09108042235