اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صیدی

به نژادی سبزی ها دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.saidi/overview
msaidiilam.ac.ir
09183429206

سردبیر

دکتر صاحبعلی بلندنظر

فیزیولوژی سبزی ها استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?bolandnazar
bolandnazartabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالکریم کاشی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

akkashiut.ac.ir

دکتر سوداکر دی وارادی

بهنژادی سبزی ها استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی ماهاتما فوله، راهوری، هندوستان

sdwarade50gmail.com

دکتر محمدرضا حسندخت

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrhassan/?lang=en-gb
mrhassanut.ac.ir
09122005759

دکتر عباس حسنی

علوم باغبانی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassani
a.hassaniurmia.ac.ir

دکتر محمود قاسم نژاد

باغبانی- تغذیه گیاهان باغی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

ghasemnezhadguilan.ac.ir

دکتر مهدی حسن پور

گیاه پزشکی استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=211
hassanpouruma.ac.ir
0000-0002-5409-428x

دکتر محمود روشنی

شیمی تجزیه استاد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/m.roushani/overview
mahmoudroushaniyahoo.com
9188418393
0000-0001-6749-5878

h-index: 31  

دکتر بهروز اسماعیل پور

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=338&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=en&sid=1
behsmaielyahoo.com
09147458121

دکتر علی اشرف مهرابی اولاد

به نژادی مولکولی گیاهان دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/a.mehrabi/overview
alia.mehrabiyahoo.com
09124946488

کارشناس نشریه

سمیه حاجی نیا

دانشگاه ایلام

hajinia.2010gmail.com
09108042235