اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد جواد زارع

بوم شناسی میکروارگانیسمهای همزیست گیاهی و تنش محیطی دانشیار، دانشگاه ایلام

rms.ilam.ac.ir/profile/mj.zarea/overview.html?lang=En
mjzareaymail.com


Mohammad Javad Zarea currently works at Ilam University. Over 15 years of research and more than 9 years of teaching, at Ilam University, 4 years as Associate Professor at Department of Agronomy and Plant breeding, Ilam University. Supervised research in plant symbiosis, ecophysiology of plant associated with bacteria and fungi. Research interests: Plant-Microbial Ecophysiology under stressed environment; Plant growth promoting bacteria isolation, identification; Plant – microb interaction, Bioformulations
 

سردبیر

دکتر مهدی صیدی

به نژادی سبزی ها دانشیار گروه علوم باغبانی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.saidi/overview.html?lang=En
msaidiilam.ac.ir
09183429206

اعضای هیات تحریریه

پروفسور عبدالکریم کاشی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی استاد دانشگاه تهران

akkashiut.ac.ir

پروفسور محمدرضا حسندخت

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrhassan/?lang=en-gb
mrhassanut.ac.ir
09122005759

دکتر بهروز اسماعیل پور

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=338&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=en&sid=1
behsmaielyahoo.com
09147458121

دکتر رضا تبارکی

شیمی آلی- تجزیه دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/r.tabaraki/overview.html?lang=En
rezatabarakiyahoo.com
09131652614

دکتر جمال جوانمردی

تولید سبزی ها دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

shirazu.ac.ir/faculty/home/javanmardi/en
javanmshirazu.ac.ir
09171024214

دکتر محسن خدادادی

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها دانشیار پژوهشکده سبزی و صیفی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

kodadadiyahoo.com
09128590042

دکتر ناصر عالم زاده انصاری

به زراعی سبزی ها دانشیار دانشگاه شهید چمران

alemzadeh_ansariyahoo.com
09166136360

دکتر علی اشرف مهرابی اولاد

به نژادی مولکولی گیاهان دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/a.mehrabi/overview.html?lang=En
alia.mehrabiyahoo.com
09124946488

کارشناس نشریه

سمیه حاجی نیا

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ایلام

hajinia.2010gmail.com