اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صیدی

به نژادی سبزی ها دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.saidi/overview.html?lang=En
msaidiilam.ac.ir
09183429206

سردبیر

دکتر صاحبعلی بلندنظر

فیزیولوژی سبزی ها استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?bolandnazar
bolandnazartabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالکریم کاشی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

akkashiut.ac.ir

دکتر سوداکر دی وارادی

بهنژادی سبزی ها استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی ماهاتما فوله، راهوری، هندوستان

sdwarade50gmail.com

دکتر محمدرضا حسندخت

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrhassan/?lang=en-gb
mrhassanut.ac.ir
09122005759

دکتر عباس حسنی

علوم باغبانی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassani
a.hassaniurmia.ac.ir

دکتر محمود قاسم نژاد

باغبانی- تغذیه گیاهان باغی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

ghasemnezhadguilan.ac.ir

دکتر بهروز اسماعیل پور

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=338&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=en&sid=1
behsmaielyahoo.com
09147458121

دکتر رضا تبارکی

شیمی آلی- تجزیه دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/r.tabaraki/overview.html?lang=En
rezatabarakiyahoo.com
09131652614

دکتر علی اشرف مهرابی اولاد

به نژادی مولکولی گیاهان دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/a.mehrabi/overview.html?lang=En
alia.mehrabiyahoo.com
09124946488

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محسن خدادادی

اصلاح و فیزیولوژی سبزیها دانشیار پژوهشکده سبزی و صیفی

kodadadiyahoo.com

دکتر ناصر عالم زاده انصاری

پرورش سبزی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

ansari_nscu.ac.ir

کارشناس نشریه

سمیه حاجی نیا

دانشگاه ایلام

hajinia.2010gmail.com