اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

پروفسور محمدرضا حسندخت

فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrhassan/?lang=en-gb
mrhassanatut.ac.ir
09122005759


شماره حساب بانک تجارت: 3902578365

شماره یا کد ملی: 2529316201