اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا تبارکی

شیمی آلی- تجزیه دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

rms.ilam.ac.ir/profile/r.tabaraki/overview.html?lang=En
rezatabarakiatyahoo.com
09131652614