اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمال جوانمردی

تولید سبزی ها دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

shirazu.ac.ir/faculty/home/javanmardi/en
javanmatshirazu.ac.ir
09171024214


شماره حساب بانک تجارت: 8527503354

شماره یا کد ملی: 2291769596