اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

پروفسور عبدالکریم کاشی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی استاد دانشگاه تهران

akkashiatut.ac.ir


شماره حساب بانک تجارت: 3902520413

شماره یا کد ملی: 4569603602