دو فصلنامه علوم سبزی ها (IUVS) - واژه نامه اختصاصی