فرایند پذیرش مقالات

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول از طریق سامانه ارسال مقالات، حداکثر بعد از 3 تا 5 روز کاری، ایمیلی برای نویسنده مسئول مبنی بر دریافت مقاله و ارسال آن به مرحله داوری ارسال خواهد شد. لازم است نویسنده/نویسندگان محترم برای تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله قسمت راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه نموده و در نهایت نویسنده مسئول، مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال نماید.

فرایند داوری و اعلام نتیجه آن به نویسنده مسئول، حدود یک تا دو ماه به طول خواهد انجامید.

سردبیر نشریه هر مقاله دریافتی که با اهداف و معیارهای اولیه مجله همخوانی داشته باشد را به سه داور ارسال خواهد شد. بدیهی است که نویسندگان و داوران از نام و مشخصات یکدیگر آگاهی نخواهند داشت. رأی مثبت یا موافقت حداقل دو داور برای ادامه بررسی و اصلاح  مقاله شرط لازم برای جلوگیری از رد مقاله توسط سردبیر می باشد.

در صورت پذیرش مقاله توسط حداقل دو نفر از داوران و تأیید آن توسط اکثریت اعضای هیأت تحریریه، ایمیلی از طرف سردبیر برای نویسنده مسئول مبنی بر تکمیل فرایند پذیرش و چاپ مقاله ارسال خواهد شد. نویسنده مسئول باید در مدت دو هفته به ایمیل پذیرش پاسخ داده و فرایند پذیرش و چاپ را تکمیل نمایند. در غیر اینصورت، پذیرش آنها کان لم یکن تلقی خواهد شد و مقاله از سامانه حذف خواهد شد.