داوران مقالات در سال 1400

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت/سازمان

ORCID

Publons

1

دکتر عبدالحسین ابوطالبی‌جهرمی

دانشیار گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

0000-0001-5114-9049

Abdolhossein Aboutalebi Jahromi

2

دکتر اصغر استاجی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0001-8365-4138

 

3

دکتر بهروز اسماعیل‌پور

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0002-7080-0236

 

4

دکتر جمال‌علی الفتی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

0000-0002-5485-8884

Jamal-Ali Olfati

5

دکتر علی آرمینیان

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-4749-6085

Ali Arminian

6

دکتر مهدی آقابیگی

استادیار پژوهشکده سبزی و صیفی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،  ایران،

0000-0002-5716-583X

Mahdi Aghabeigi

7

دکتر محمدحسین امینی‌فرد

استادیار گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

0000-0002-9490-2616

mohmmad Hossein Aminifard

8

دکتر مهدی بابائیان

استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی شیروان، شیروان، ایران

 

 

9

دکتر فرشته بازگیر

استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

0000-0001-8832-105X

 

10

دکتر مهدی بیکدلو

استادیار گروه علوم باغبانی گرایش سبزی‌کاری، دانشگاه اراک، اراک، ایران

0000-0002-3048-1066

 

11

دکتر جابر پناهنده‌ینگجه

دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

0000-0001-7788-5300

jaber panahandeh

12

دکتر موسی‌ ترابی‌گیگلو

استادیار گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

0000-0002-5282-5894

Mousa Torabi-Giglou

13

دکتر لیلا جعفری

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

 

14

دکتر سلما جمالیان

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0002-5875-3182

Salma Jamalian

15

دکتر داود حسن‌پناه

استادیاربخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

0000-0002-1808-8069

Davoud Hassanpanah

16

دکتر محسن خدادادی

دانشیار پژوهشکده سبزی و صیفی

 

Mohsen Khodadadi

17

دکتر کامران خیرعلی‌پور

استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-3467-2078

kamran kheiralipour

18

دکتر عبدالستار دارابی

استادیار ایستگاه تحقیقات بهبهان

0000-0003-1648-7602

abdulsattar darabi

19

دکتر فرزاد رسولی

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاوری، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی

 

 

20

دکتر حمیدرضا روستا

استاد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 

 

21

دکتر بتول زارعی

مربی گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه ایلام

 

 

22

دکتر محمد‌کاظم سوری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

0000-0003-4958-5364

Mohammad Kazem Souri

23

دکتر خدیجه عباسی

استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

Khadijeh Abbasi

24

دکتر امیر عزیزپناه

استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-4140-6843

 

25

دکتر عسکر غنی

استادیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0002-0691-4351

Askar Ghani

26

دکتر فردین قنبری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

Fardin Ghanbari

27

دکتر مریم کیانی‌صدر

استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

0000-0002-2118-1061

 

28

دکتر غلامرضا گوهری

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

0000-0002-1625-5978

Gholamreza Gohari

29

دکتر سعیده محتشمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0001-6744-9716

saeideh mohtashami

30

دکتر میثم محمدی

مدرس گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0003-1519-7750

 

31

دکتر کامبیز مشایخی

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رشت، ایران

0000-0003-1205-7277

 

32

دکتر حسن‌ ملکی‌لجایر

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0003-1591-4887

Hassan Maleki Lajayer

33

دکتر سید جواد موسوی‌زاده

استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رشت، ایران

0000-0002-2549-5906

Seyyed Javad Mousavizadeh

34

دکتر یاور وفایی

استادیار گروه علوم باغبانی بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

0000-0003-2348-9390

Yavar Vafaee

35

دکتر علیرضا یاوری

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ایران

0000-0002-4786-0759

Alireza Yavari