داوران

 

نام داور سمت / سازمان
رسول آذرمی گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
علی آرمینیان عضو هیات علمی
مهدی آقابیگی پژوهشکده سبزی و صیفی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران.
بهروز اسماعیل پور گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی افشاری دانشگاه بوعلی سینا همدان
جمالعلی الفتی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
طاهر برزگر گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مجید بگ‌نظری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
علی رضا تاب دانشگاه ایلام، زراعت و اصلاح نباتات علف های هرز
موسی ترابی گیگلو گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
جمال جوانمردی عضوهیأت علمی بخش باغبانی دانشگاه شیراز
سمیه حاجی نیا زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی، کارشناس مدعو
علیرضا حسینی استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام ، ایلام، ایران.
مهدی خجسته پور دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی بیوسیستم
محسن خدادادی رییس پژوهشکده سبزی و صیفی
احمدرضا دادرس استادیار پژوهشی ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان،
محمود رستمی نیا گروه اب و خاک دانشگاه ایلام
آرمان رستم‌زاد گروه زیست شناسی دانشگاه ایلام (میکروبیولوژی)
فرزاد رسولی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاوری، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی
محمود رقامی گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
عباس روحانی فردوسی مشهد- بیوسیستم
حمیدرضا روستا گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
احسان اله زیدعلی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام
محمد کاظم سوری دانشگاه تربیت مدرس
معصومه شایان مهر گروه گیاهپزشکی دانشگاه ساری
رضا صالحی محمدی گروه باغبانی دانشگاه تهران
مهدی صیدی عضو هیأت علمی/ مدیر گروه باغبانی
سمیره صی‌محمدی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگام ایلام
زهرا طهماسبی دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمدرضا عالی منش استادیار گروه گیاهپزشکی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه ایلام
معصومه عامریان استادیار دانشگاه رازی
معصومه عامریان استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
خدیجه عباسی استادیار-دانشگاه ایلام
احمدرضا عباسی فر عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
اکبر علی وردی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان
یاسر علیزاده دانشگاه ایلام
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
علی فرهادی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
فردین قنبری گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام
زهرا قهرمانی علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان
محمود لطفی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه باغبانی
میثم محمدی دانش آموخته دکتری گیاهان زینتی
همایون مرادنژادی گروه دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام، ایلام
علی اشرف مهرابی دانشگاه ایلام، زراعت و اصلاح نباتات ژنتیک
مجید میراب بالو گروه گیاهپزشکی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه ایلام
ایرج نصرتی
داوود هاشم آبادی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، استادیار، گیاهان زینتی/ فیزیولوژی پس از برداشت / سبزی کاری
یاور وفایی دانشگاه کردستان، گروه علوم باغبانی، بیوتکنولوژی
خسرو پرویزی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش
جابر پناهنده ینگجه دانشگاه تبریز فیزیولوژی و اصلاح سبزی
غلامرضا گوهری گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه مراغه
مزدشت گیتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان