داوران

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت/سازمان

ORCID

Publons

1

دکتر عبدالحسین ابوطالبی‌جهرمی

دانشیار گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

0000-0001-5114-9049

Abdolhossein Aboutalebi Jahromi

2

دکتر اصغر استاجی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0001-8365-4138

 

3

دکتر بهروز اسماعیل‌پور

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0002-7080-0236

 

4

دکتر مهدی افشاری

مدرس گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

 

 

5

دکتر جمال‌علی الفتی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

0000-0002-5485-8884

Jamal-Ali Olfati

6

دکتر رسول آذرمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

 

7

دکتر علی آرمینیان

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-4749-6085

Ali Arminian

8

دکتر مهدی آقابیگی

استادیار پژوهشکده سبزی و صیفی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،  ایران،

0000-0002-5716-583X

Mahdi Aghabeigi

9

دکتر حسین آرویی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

 

10

دکتر محمدحسین امینی‌فرد

استادیار گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

0000-0002-9490-2616

mohmmad Hossein Aminifard

11

دکتر احمد آقایی

استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

 

 

12

دکتر محمد حسین انصاری

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

0000-0002-2186-4946

Mohammad Hossein Ansari

13

دکتر مهدی بابائیان

استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی شیروان، شیروان، ایران

 

 

14

دکتر فرشته بازگیر

استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

0000-0001-8832-105X

 

15

دکتر طاهر برزگر

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 

Taher Barzegar

16

دکتر مجید بگ‌نظری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

 

17

دکتر صاحب‌علی‌ بلندنظر

استاد دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تبریز، ایران

0000-0001-9396-7373

sahebali bolandnazar

18

دکتر مهدی بهنامیان

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، اردبیل، ایران

0000-0001-8246-990X

 

19

دکتر ناصر بیک‌زاده

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

0000-0003-4789-5641

Nasser Beikzadeh

20

دکتر مهدی بیکدلو

استادیار گروه علوم باغبانی گرایش سبزی‌کاری، دانشگاه اراک، اراک، ایران

0000-0002-3048-1066

 

21

دکتر خسرو پرویزی

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش

 

khosro parvizi

22

دکتر جابر پناهنده‌ینگجه

دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

0000-0001-7788-5300

jaber panahandeh

23

دکتر علی‌رضا تاب

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0002-8525-2180

Alireza Taab

24

دکتر موسی‌ ترابی‌گیگلو

استادیار گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

0000-0002-5282-5894

Mousa Torabi-Giglou

25

دکتر لیلا جعفری

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

 

26

دکتر سعید جلالی‌هنرمند

دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0001-6958-8007

 

27

دکتر سلما جمالیان

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0002-5875-3182

Salma Jamalian

28

دکتر جمال جوانمردی

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

0000-0001-5968-2200

Jamal Javanmardi

29

دکتر علی فرهادی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، اصفهان، ایران

0000-0002-5871-428X

 

30

دکتر سمیه ‌حاجی‌نیا

مدرس گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0002-4971-6734

somayeh hajinia

31

دکتر یعقوب حبیب‌زاده

محقق سبزی و صیفی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

 

 

32

دکتر داود حسن‌پناه

استادیاربخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

0000-0002-1808-8069

Davoud Hassanpanah

33

دکتر محمدرضا حسندخت

دانشیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، ایران

 

 

34

دکتر علیرضا حسینی

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام ، ایلام، ایران

 

 

35

دکتر مهدی خجسته‌پور

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0002-8107-9026

Mehdi Khojastehpour

36

دکتر محسن خدادادی

دانشیار پژوهشکده سبزی و صیفی

 

Mohsen Khodadadi

37

دکتر کامران خیرعلی‌پور

استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-3467-2078

kamran kheiralipour

38

دکتر احمدرضا دادرس

استادیار پژوهشی ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، ایران

 

 

39

دکتر عبدالستار دارابی

استادیار ایستگاه تحقیقات بهبهان

0000-0003-1648-7602

abdulsattar darabi

40

دکتر مجتبی دلشاد

دانشیارگروه علوم باغبانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

0000-0003-2685-0348

 

41

دکتر حمید رجبی‌معماری

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه اهواز

 

 

42

دکتر آرمان رستم‌زاد

دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه ایلام (میکروبیولوژی)

0000-0002-2288-3794

 

43

دکتر محمود رستمی‌نیا

استادیار گروه آب و خاک، دانشگاه ایلام

0000-0002-8921-5627

 

44

دکتر فرزاد رسولی

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاوری، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی

 

 

45

دکتر محمود رقامی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

 

46

دکتر عباس روحانی

دانشیار گروه بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

 

47

دکتر حمیدرضا روستا

استاد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 

 

48

دکتر محمدرضا زارع‌بوانی

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

 

Mohammad Reza Barzegar-Bafrooei

49

دکتر بتول زارعی

مربی گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه ایلام

 

 

50

دکتر احسان‌اله زیدعلی

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0003-2560-6191

 

51

دکتر علی اشرف سلطانی‌طولارود

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

 

52

دکتر موسی سلگی

دانشیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 

 

53

دکتر محمد‌کاظم سوری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

0000-0003-4958-5364

Mohammad Kazem Souri

54

دکتر عبدالعلی شجاعیان

دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

0000-0002-8065-0454

Abdolali Shojaeiyan

55

دکتر معصومه شایان‌مهر

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه ساری، مازندارن، ایران

 

 

55

دکتر حسین صالحی‌ارجمند

استادیار اکولوژی گیاهان دارویی، دانشگاه اراک

0000-0002-4312-1537

 

56

دکتر رضا صالحی‌محمدی

استادیار گروه باغبانی دانشگاه تهران

 

 

57

دکتر مهدی صیدی

دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0001-9462-7127

 

58

دکتر سمیره صی‌محمدی

استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگام ایلام

0000-0001-9545-7625

samireh saymohammadi

59

دکتر زهرا طهماسبی

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

 

Zahra Tahmasebi

60

دکتر ناصر عالم‌زاده‌انصاری

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

0000-0002-8122-2400

 

61

دکتر محمدرضا عالی‌منش

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0002-0214-1312

Mohammad Reza Alymanesh

62

دکتر معصومه عامریان

استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0002-0692-4103

masoomeh amerian

63

دکتر خدیجه عباسی

استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

Khadijeh Abbasi

64

دکتر احمدرضا عباسی‌فر

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

0000-0002-8559-6215

 

65

دکتر امیر عزیزپناه

استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-4140-6843

 

66

دکتر اکبر علی‌وردی

استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

0000-0002-0209-4755

Akbar Aliverdi

67

دکتر یاسر علی‌زاده

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

 

68

دکتر عسکر غنی

استادیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0002-0691-4351

Askar Ghani

69

دکتر آرش فاضلی

دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و نویسنده مسئول، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

0000-0002-3504-8181

 

70

دکتر سید فاضل فاضلی‌کاخکی

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

0000-0003-1410-5228

seed fazel fazeli Kakhki

71

دکتر منصور قربان‌پور

دانشیار زراعت، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و محیط‌زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

0000-0002-4790-2701

Mansour Ghorbanpour

72

دکتر فردین قنبری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

Fardin Ghanbari

73

دکتر زهرا قهرمانی

استادیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

0000-0002-3255-9234

zahra ghahremani

74

دکتر مریم کیانی‌صدر

استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

0000-0002-2118-1061

 

75

دکتر مرتضی گلدانی

دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0002-2547-8014

morteza goldani

76

دکتر غلامرضا گوهری

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

0000-0002-1625-5978

Gholamreza Gohari

77

دکتر مزدشت گیتی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، همدان، ایران

0000-0002-0105-3177

Mazdosht Gitti

78

دکتر محمود لطفی

استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

 

79

دکتر عبدالحمید محبی

استادیار پژوهشی پژوهشکده سبزی و صیفی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

abdulhamid mohebbi

80

دکتر سعیده محتشمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0001-6744-9716

saeideh mohtashami

81

دکتر میثم محمدی

مدرس گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0003-1519-7750

 

82

دکتر همایون مرادنژادی

دانشیارگروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0001-9182-0693

 

83

دکتر کامبیز مشایخی

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رشت، ایران

0000-0003-1205-7277

 

84

دکتر حسن‌ ملکی‌لجایر

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0003-1591-4887

Hassan Maleki Lajayer

85

دکتر علی‌اشرف مهرابی

دانشیار دپارتمان زیست‌فناوری منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

0000-0002-0060-3114

 

86

دکتر سید جواد موسوی‌زاده

استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رشت، ایران

0000-0002-2549-5906

Seyyed Javad Mousavizadeh

87

دکتر مجید میراب‌بالو

استادیارگروه گیاهپزشکی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه ایلام

0000-0003-3536-1511

Majid Mirab-balou

88

دکتر ایرج نصرتی

دانشیار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0002-2703-8418

 

89

دکتر داوود هاشم‌آبادی

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، رشت، ایران

0000-0003-2495-504X

Davood Hashemabadi

90

دکتر یاور وفایی

استادیار گروه علوم باغبانی بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

0000-0003-2348-9390

Yavar Vafaee

91

دکتر علیرضا یاوری

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ایران

0000-0002-4786-0759

Alireza Yavari

92

دکتر حسن مومیوند

استادیار گروه علوم باغبانی، گیاهان دارویی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

0000-0003-2126-8092

Hasan Mumivand

93

دکتر علی مختصی بیدگلی

استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

Ali Mokhtassi-Bidgoli

94

دکتر مجید محمودی

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، فارس، ایران

0000-0002-7652-405X

Majid Mahmoudi