داوران

 

نام داور سمت / سازمان
رسول آذرمی گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
علی آرمینیان عضو هیات علمی
مهدی آقابیگی پژوهشکده سبزی و صیفی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران.
اصغر استاجی استادیار گروه علوم باغبانی. دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی افشاری دانشگاه بوعلی سینا همدان
جمالعلی الفتی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
محمد حسین امینی فرد استادیار گروه آموزشی علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
فرشته بازگیر گروه گیاه‌‎پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
طاهر برزگر گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مجید بگ‌نظری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
مهدی بیکدلو هیات علمی گروه علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دانشگاه اراک
خسرو پرویزی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش
جابر پناهنده ینگجه دانشگاه تبریز فیزیولوژی و اصلاح سبزی
علی رضا تاب دانشگاه ایلام، زراعت و اصلاح نباتات علف های هرز
موسی ترابی گیگلو گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سلما جمالیان گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.
جمال جوانمردی عضوهیأت علمی بخش باغبانی دانشگاه شیراز
سمیه حاجی نیا زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی، کارشناس مدعو
داود حسن پناه 2- بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
علیرضا حسینی استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام ، ایلام، ایران.
مهدی خجسته پور دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی بیوسیستم
محسن خدادادی رییس پژوهشکده سبزی و صیفی
کامران خیرعلی پور
احمدرضا دادرس استادیار پژوهشی ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان،
عبدالستار دارابی استادیار ایستگاه تحقیقات بهبهان
آرمان رستم‌زاد گروه زیست شناسی دانشگاه ایلام (میکروبیولوژی)
محمود رستمی نیا گروه اب و خاک دانشگاه ایلام
فرزاد رسولی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاوری، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی
محمود رقامی گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
عباس روحانی فردوسی مشهد- بیوسیستم
حمیدرضا روستا گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
احسان اله زیدعلی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام
محمد کاظم سوری دانشگاه تربیت مدرس
معصومه شایان مهر گروه گیاهپزشکی دانشگاه ساری
رضا صالحی محمدی گروه باغبانی دانشگاه تهران
مهدی صیدی عضو هیأت علمی/ مدیر گروه باغبانی
سمیره صی‌محمدی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگام ایلام
زهرا طهماسبی دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات
ناصر عالم زاده انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا عالی منش استادیار گروه گیاهپزشکی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه ایلام
معصومه عامریان استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
معصومه عامریان استادیار دانشگاه رازی
خدیجه عباسی استادیار-دانشگاه ایلام
احمدرضا عباسی فر عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
امیر عزیزپناه گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
یاسر علیزاده دانشگاه ایلام
اکبر علی وردی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان
عسکر غنی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
علی فرهادی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
فردین قنبری گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام
زهرا قهرمانی علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان
مریم کیانی صدر استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
غلامرضا گوهری گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه مراغه
مزدشت گیتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
محمود لطفی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه باغبانی
سعیده محتشمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.
میثم محمدی دانش آموخته دکتری گیاهان زینتی
همایون مرادنژادی گروه دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام، ایلام
کامبیز مشایخی گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن ملکی لجایر گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی. دانشگاه محقق اردبیلی
علی اشرف مهرابی دانشگاه ایلام، زراعت و اصلاح نباتات ژنتیک
سید جواد موسوی زاده گروه باغبانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید میراب بالو گروه گیاهپزشکی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه ایلام
ایرج نصرتی
داوود هاشم آبادی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، استادیار، گیاهان زینتی/ فیزیولوژی پس از برداشت / سبزی کاری
ناهید واعظ دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
یاور وفایی دانشگاه کردستان، گروه علوم باغبانی، بیوتکنولوژی
علیرضا یاوری گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان بندرعباس ایران