راهنمای نویسندگان

فایل‌های ضروری هنگام ارسال مقاله

1. فایل اصلی مقاله: فایل اصلی مقاله باید به‌صورت Word ارسال گردد. این فایل بایستی دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی، منابع و چکیده مبسوط انگلیسی باشد.

2. فایل تعهدنامه: این فایل باید توسط همه نویسندگان امضاء گردد.

3. فایل تعارض منافع: این فایل باید توسط نویسنده مسئول امضا گردد.

4. فایل مشخصات نویسندگان: این فایل شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مرتبه علمی آن‌ها به فارسی و انگلیسی، ایمیل و شماره تلفن همه نویسندگان می‌باشد (مرتبه علمی و اسامی نویسندگان بعداً تغییر داده نخواهد شد).


هزینه‌های بررسی مقالات

هزینه بررسی اولیه و داوری: رایگان

هزینه انتشار: 2000000 ریال 

شماره شبا: IR540100004001075303022050 

نام صاحب حساب: تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه ایلام نزد بانک مرکزی


راهنمای ثبت نام در سامانه

راهنمای ارسال مقاله


 برای دریافت راهنمای نگارش مقالات لطفا فایل زیر را کلیک نمایید.

راهنمای نگارش نویسندگان


لطفا فایل تعهدنامه از لینک زیر دانلود و در سامانه بارگذاری نمایید.

  تعهد نامهلطفا فرم تعارض منافع از لینک زیر دانلود و در سامانه بارگذاری نمایید.

 فرم تعارض منافع