داوران مقالات در سال 1399

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت/سازمان

ORCID

Publons

1

دکتر عبدالحسین ابوطالبی‌جهرمی

دانشیار گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

0000-0001-5114-9049

Abdolhossein Aboutalebi Jahromi

2

دکتر اصغر استاجی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0001-8365-4138

 

3

دکتر بهروز اسماعیل‌پور

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0002-7080-0236

 

4

دکتر مهدی افشاری

مدرس گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

 

 

5

دکتر جمال‌علی الفتی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

0000-0002-5485-8884

Jamal-Ali Olfati

6

دکتر رسول آذرمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

 

7

دکتر علی آرمینیان

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-4749-6085

Ali Arminian

8

دکتر مهدی آقابیگی

استادیار پژوهشکده سبزی و صیفی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،  ایران،

0000-0002-5716-583X

Mahdi Aghabeigi

9

دکتر محمد حسین انصاری

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

0000-0002-2186-4946

Mohammad Hossein Ansari

10

دکتر طاهر برزگر

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 

Taher Barzegar

11

دکتر مجید بگ‌نظری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

 

12

دکتر صاحب‌علی‌ بلندنظر

استاد دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تبریز، ایران

0000-0001-9396-7373

sahebali bolandnazar

13

دکتر مهدی بیکدلو

استادیار گروه علوم باغبانی گرایش سبزی‌کاری، دانشگاه اراک، اراک، ایران

0000-0002-3048-1066

 

14

دکتر خسرو پرویزی

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش

 

khosro parvizi

15

دکتر جابر پناهنده‌ینگجه

دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

0000-0001-7788-5300

jaber panahandeh

16

دکتر موسی‌ ترابی‌گیگلو

استادیار گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

0000-0002-5282-5894

Mousa Torabi-Giglou

17

دکتر سلما جمالیان

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0002-5875-3182

Salma Jamalian

18

دکتر سمیه ‌حاجی‌نیا

مدرس گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0002-4971-6734

somayeh hajinia

19

دکتر داود حسن‌پناه

استادیاربخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

0000-0002-1808-8069

Davoud Hassanpanah

20

دکتر مهدی خجسته‌پور

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0002-8107-9026

Mehdi Khojastehpour

21

دکتر محسن خدادادی

دانشیار پژوهشکده سبزی و صیفی

 

Mohsen Khodadadi

22

دکتر احمدرضا دادرس

استادیار پژوهشی ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، ایران

 

 

23

دکتر عبدالستار دارابی

استادیار ایستگاه تحقیقات بهبهان

0000-0003-1648-7602

abdulsattar darabi

24

دکتر مجتبی دلشاد

دانشیارگروه علوم باغبانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

0000-0003-2685-0348

 

25

دکتر فرزاد رسولی

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاوری، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی

 

 

26

دکتر محمود رقامی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

 

27

دکتر عباس روحانی

دانشیار گروه بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

 

28

دکتر حمیدرضا روستا

استاد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 

 

29

دکتر محمدرضا زارع‌بوانی

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

 

Mohammad Reza Barzegar-Bafrooei

30

دکتر بتول زارعی

مربی گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه ایلام

 

 

31

دکتر مهدی صیدی

دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0001-9462-7127

 

32

دکتر زهرا طهماسبی

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

 

Zahra Tahmasebi

33

دکتر محمدرضا عالی‌منش

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0002-0214-1312

Mohammad Reza Alymanesh

34

دکتر معصومه عامریان

استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0002-0692-4103

masoomeh amerian

35

دکتر خدیجه عباسی

استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

Khadijeh Abbasi

36

دکتر احمدرضا عباسی‌فر

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

0000-0002-8559-6215

 

37

دکتر اکبر علی‌وردی

استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

0000-0002-0209-4755

Akbar Aliverdi

38

دکتر یاسر علی‌زاده

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

 

39

دکتر عسکر غنی

استادیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0002-0691-4351

Askar Ghani

40

دکتر سید فاضل فاضلی‌کاخکی

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

0000-0003-1410-5228

seed fazel fazeli Kakhki

41

دکتر فردین قنبری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

Fardin Ghanbari

42

دکتر زهرا قهرمانی

استادیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

0000-0002-3255-9234

zahra ghahremani

43

دکتر غلامرضا گوهری

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

0000-0002-1625-5978

Gholamreza Gohari

44

دکتر مزدشت گیتی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، همدان، ایران

0000-0002-0105-3177

Mazdosht Gitti

45

دکتر محمود لطفی

استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

 

46

دکتر عبدالحمید محبی

استادیار پژوهشی پژوهشکده سبزی و صیفی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

abdulhamid mohebbi

47

دکتر سعیده محتشمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

0000-0001-6744-9716

saeideh mohtashami

48

دکتر میثم محمدی

مدرس گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0003-1519-7750

 

49

دکتر همایون مرادنژادی

دانشیارگروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0001-9182-0693

 

50

دکتر حسن‌ ملکی‌لجایر

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0003-1591-4887

Hassan Maleki Lajayer

51

دکتر علی‌اشرف مهرابی

دانشیار دپارتمان زیست‌فناوری منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

0000-0002-0060-3114

 

52

دکتر مجید میراب‌بالو

استادیارگروه گیاهپزشکی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه ایلام

0000-0003-3536-1511

Majid Mirab-balou

53

دکتر یاور وفایی

استادیار گروه علوم باغبانی بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

0000-0003-2348-9390

Yavar Vafaee

54

دکتر علیرضا یاوری

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ایران

0000-0002-4786-0759

Alireza Yavari