داوران مقالات در سال 1398

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت/سازمان

ORCID

Publons

1

دکتر بهروز اسماعیل‌پور

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0002-7080-0236

 

2

دکتر مهدی افشاری

مدرس گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

 

 

3

دکتر جمال‌علی الفتی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

0000-0002-5485-8884

Jamal-Ali Olfati

4

دکتر رسول آذرمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

 

5

دکتر علی آرمینیان

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-4749-6085

Ali Arminian

6

دکتر مهدی آقابیگی

استادیار پژوهشکده سبزی و صیفی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،  ایران،

0000-0002-5716-583X

Mahdi Aghabeigi

7

دکتر طاهر برزگر

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 

Taher Barzegar

8

دکتر مجید بگ‌نظری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

 

9

دکتر صاحب‌علی‌ بلندنظر

استاد دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تبریز، ایران

0000-0001-9396-7373

sahebali bolandnazar

10

دکتر خسرو پرویزی

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش

 

khosro parvizi

11

دکتر جابر پناهنده‌ینگجه

دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

0000-0001-7788-5300

jaber panahandeh

12

دکتر علی‌رضا تاب

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0002-8525-2180

Alireza Taab

13

دکتر موسی‌ ترابی‌گیگلو

استادیار گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

0000-0002-5282-5894

Mousa Torabi-Giglou

14

دکتر سمیه ‌حاجی‌نیا

مدرس گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0002-4971-6734

somayeh hajinia

15

دکتر داود حسن‌پناه

استادیاربخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

0000-0002-1808-8069

Davoud Hassanpanah

16

دکتر علیرضا حسینی

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام ، ایلام، ایران

 

 

17

دکتر محسن خدادادی

دانشیار پژوهشکده سبزی و صیفی

 

Mohsen Khodadadi

18

دکتر آرمان رستم‌زاد

دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه ایلام (میکروبیولوژی)

0000-0002-2288-3794

 

19

دکتر محمود رستمی‌نیا

استادیار گروه آب و خاک، دانشگاه ایلام

0000-0002-8921-5627

 

20

دکتر فرزاد رسولی

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاوری، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی

 

 

21

دکتر احسان‌اله زیدعلی

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0003-2560-6191

 

22

دکتر علی اشرف سلطانی‌طولارود

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

 

23

دکتر محمد‌کاظم سوری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

0000-0003-4958-5364

Mohammad Kazem Souri

24

دکتر مهدی صیدی

دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0001-9462-7127

 

25

دکتر سمیره صی‌محمدی

استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگام ایلام

0000-0001-9545-7625

samireh saymohammadi

26

دکتر زهرا طهماسبی

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

 

Zahra Tahmasebi

27

دکتر معصومه عامریان

استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0002-0692-4103

masoomeh amerian

28

دکتر خدیجه عباسی

استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

Khadijeh Abbasi

29

دکتر اکبر علی‌وردی

استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

0000-0002-0209-4755

Akbar Aliverdi

30

دکتر فردین قنبری

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

Fardin Ghanbari

31

دکتر زهرا قهرمانی

استادیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

0000-0002-3255-9234

zahra ghahremani

32

دکتر غلامرضا گوهری

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

0000-0002-1625-5978

Gholamreza Gohari

33

دکتر میثم محمدی

مدرس گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0003-1519-7750

 

34

دکتر همایون مرادنژادی

دانشیارگروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0001-9182-0693

 

35

دکتر علی‌اشرف مهرابی

دانشیار دپارتمان زیست‌فناوری منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

0000-0002-0060-3114

 

36

دکتر ایرج نصرتی

دانشیار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0002-2703-8418

 

37

دکتر یاور وفایی

استادیار گروه علوم باغبانی بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

0000-0003-2348-9390

Yavar Vafaee